BALAGHAH: Isti’arah Tasrihiyyah dan Makniyyah
Nov30

BALAGHAH: Isti’arah Tasrihiyyah dan Makniyyah

Istiarah Tasrihiyyah الاستعارة تصريحية , Isti’arah Makniyyah الاستعارة مكنية

Read More
BALAGHAH: Ilmu al-bayan; TASYBIH, Rukun, Kategori, Motif
Nov27

BALAGHAH: Ilmu al-bayan; TASYBIH, Rukun, Kategori, Motif

Rukun Tasybih 4 أركان التشبيه, Musyabbah bih yang biasa digunakan, Kategori/ Jenis-jenis Tasybih أقسام التشبيه dan Motif/ Tujuan Menggunakan Tasybih 5, أغراض التشبيه

Read More
BALAGHAH: Ilmu al-Ma’ani; al- Khabar, al-Insya’ (Amar, Istifham), al-Qasr
Nov23

BALAGHAH: Ilmu al-Ma’ani; al- Khabar, al-Insya’ (Amar, Istifham), al-Qasr

Takrif Ilmu al-Balaghah, Balaghah Ada 3 Bahagian, Ilmu al-Ma’ani, Motif Khabar, Insya’ Ghair Tolabi Ada 5, Insya’ Tolabi Ada 5, Motif Balaghah Untuk Amar, Motif Balaghah Untuk Istifham (Tanya), al-Qasr,

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save