Dialog Asas : السـَّـكـَـنُ : Tempat Tinggal (1)
Oct27

Dialog Asas : السـَّـكـَـنُ : Tempat Tinggal (1)

عـَــائِــشـَــة : أ َيـْن َ تـَــسـْــكـُــنـِــين َ يـَــا فـَــاطـِــمـَــة؟
Aisyah : Aina taskuniina yaa Faatimatu?
Aisyah : Di manakah awak duduk (tinggal) hai Fatimah?
فـَــاطـِــمـَــة : أ َسـْــكـُــن ُ فـِــى شـَــار ِع ِ مـِــيْلا َوَاتـِــى
Fatimah : Askunu fii Syaari’I Melawati.
Fatimah : Saya tinggal di Jalan Melawati.
عـَــائِــشـَــة : فـِــى أ َيّ ِ رَقـْــم ٍ لـَــوْ سـَــمـَــحـْــتِ؟
Aisyah : Fii ayyi

Read More
Dialog Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan (Proton, Kem. Pelajaran)
Sep29

Dialog Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan (Proton, Kem. Pelajaran)

أ َيـْــنَ تـَــتـَــوَظـّـَـفُ يـَـا عـُــمـَــر؟ &
aina tatawazzofu ya Umar?
& Di manakah awak bekerja hai Umar?
أ َتـَــوَظـّـَــفُ فـِــى شـِــرْكـَــةِ بُــرُوتـُــونَ @
atawazzofu fii syirkati buruutuun
@ Saya bekerja di syarikat Proton.
أ َيـْــنَ مـَـقـَــرّ ُهـَــا؟ &
aina maqorruha?
& Di manakah tempatnya (pejabatnya)?
مـَـقـَــرّ ُهـَــا فـِــى شـَــاه عـَــالـَــمْ @
maqorruhaa fii Shah Alam
@ Tempatnya (pejabatnya di Shah Alam.
وَأ َيـْــنَ

Read More
GALERI: كـُلّ ُ عـَـام ٍ وَأ َنـْـتـُـمْ بـِـخـَـيْرٍ : Selamat Hari Raya
Sep28

GALERI: كـُلّ ُ عـَـام ٍ وَأ َنـْـتـُـمْ بـِـخـَـيْرٍ : Selamat Hari Raya

Ucapan Selamat Hari Raya
Sumber: Majalah مـَـاهـِـر . Bil.6. Okt. 2007 /أكتوبر ٢٠٠٧ .Kajang, Selangor : Aras Mega (M) Sdn. Bhd. m.s ٦

Read More
محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan
Jul21

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan

@ مـَــاذ َا عـَــمَــلُ أ َبـِــيـْــكَ يـَــا عـُــثـْــمـَــانُ؟
Maazaa ‘amalu abiika yaa Uthman?
@ Apakah pekerjaan ayah awak hai Usman?
& هـُــوَ فـَــلاَّحٌ، لـَــهُ مـَــز ْرَعـَــة ٌ وَاسـِــعـَــة ٌ فـِــى الـْــقـَــرْيـَــةِ
Huwa fallaahun, lahu mazro’atun waasi’atun fil qoryati.
& Dia adalah seorang petani, dia mempunyai sawah yang luas di desa.
@ مـَــاذ َا يـَــز ْرَعُ أ َبـُــوْكَ فـِــى الـْــمـَــز ْرَعـَــةِ؟
Maazaa yazro’u abuuka fil

Read More
محادثة/ MUHADATHAH/ PERBUALAN/ KOMUNIKASI/ DIALOG – Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan
Jul21

محادثة/ MUHADATHAH/ PERBUALAN/ KOMUNIKASI/ DIALOG – Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan

@ مـَــا وَظـِــيــفـَــتـُــكَ يـَــا مُــحـَــمـَّــد؟
@ Apakah pekerjaan awak hai Muhammad?
& أنـَــا مـُــوَظـَّــف ٌ حـُــكـُــومـِــيٌّ
& Saya seorang pegawai kerajaan.
& لاَ، لـَــسـْــتُ مـُــوَظـَّــفـًــا حـُــكـُــومـِــيـًّــا، إنـَّــمـَــا أنـَــا تـَــاجـِــرٌ
& Tidak, saya bukanlah seorang pegawai kerajaan, sesungguhnya saya adalah seorang peniaga.
& أبـِــيعُ الأ َدَوَات ُ الـْــمـَــنـْــز ِلـِــيـَّـةَ
& Saya menjual barang-barang rumah.

Read More
محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan
Jul21

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan

هـَـٰـذ َا لـِــقـَــاءٌ أ َ وَّلٌ لـَــنـَــا، أ َلـَــيـْــسَ كـَــذ َ ٰلـِــكَ؟
* Ini perjumpaan pertama bagi kita, bukankah demikian?
بـَــلـَــى، لـِــقـَــاءٌ مـُــبـَــارَكٌ إ ِن ْ شـَــاءَ اللهُ
# Memang demikian, perjumpaan yang diberkati lnsya Allah.

Read More
Page2of41234
Share/Save
Share/Save