BALAGHAH: Ilmu al-Ma’ani; al- Khabar, al-Insya’ (Amar, Istifham), al-Qasr
Nov23

BALAGHAH: Ilmu al-Ma’ani; al- Khabar, al-Insya’ (Amar, Istifham), al-Qasr

Takrif Ilmu al-Balaghah, Balaghah Ada 3 Bahagian, Ilmu al-Ma’ani, Motif Khabar, Insya’ Ghair Tolabi Ada 5, Insya’ Tolabi Ada 5, Motif Balaghah Untuk Amar, Motif Balaghah Untuk Istifham (Tanya), al-Qasr,

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save