BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: أي شئ Anything, Lapar Sangat – Starving
Jun16

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: أي شئ Anything, Lapar Sangat – Starving

* أيّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ / جـَــائـِــعـَــة ٌجـِــدّ ًا * Apa-apa, saya lapar sangat. * Anything. I’m so hungry أيّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
أ َنـَــا : saya جـَــائـِــعٌ : lapar (L) جـَــائـِــعـَــة : lapar (P) جـِــدّ ًا : sangat

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save