BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi لـَـمْ أ َتـَـوَقـَّـعْ : tak sangka: not suspected
Jul21

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi لـَـمْ أ َتـَـوَقـَّـعْ : tak sangka: not suspected

لـَـمْ أ َتـَـوَقـَّـعْ : tak sangka: not suspected (Situasi 1: Lama Tidak Berjumpa)
* لـَــمْ أ َرَكَ / أ َرَكِ مـُــنـْــذ ُ ز َمـَــن ٍ طـَــو ِيــلٍ
* Lama tak jumpa/nampak.
لـَــمْ : tidak
أ َرَكَ : nampak awak (L)
أ َرَكِ : nampak awak (P)
مـُــنـْــذُ : sejak, semenjak
ز َمـَــن : zaman, masa
طـَــو ِيــلٍ : lama

Read More
Page1of11
Share/Save
Share/Save