Month: July 2009

صرف/SARAF/SORF: Tamrin / Latihan Pelajaran 1 & 2

٢- (ا) هات الماضى لكل مضارع مما يأتى واذكر بابه، وضع أربعة أفعال فى جملة مفيدة
Datangkan (berikan) feel madhi bagi feel mudhari’ berikut beserta ‘bab’nya. Bina empat ayat dengan menggunakan mana-mana empat feel daripada perkataan-perkataan berikut:
يـَــرْسـُــم . يـَــكـْـسـِــرُ . يـَــسـْــأل . يـَـمـْــشــِـى يَـشـْــكر . يـَــغــفــر يـَــعـْــظـُــم . يـَــنـْـز ِل

صرف/SARAF/SORF: WAZAN Feel Ruba’i Mujarrad:(الفعل الرباعى المجرد (فَـعـْــلـَـلَ يـُــفـَــعـْـلـِـلُ

Hari ini kita akan mempelajari tentang feel ruba’i mmujarrad (tulisan berwarna biru) iaitu feel yang mempunyai empat huruf asal (tiada penambahan huruf di dalam wazan). Untuk mengingati pelajaran kali ini amat mudah kerana wazan feel ruba’i mujarrad hanya mempunyai satu wazan sahaja. Iaitu:

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan3

١- اِقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مـَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الْــكـَـلـِــمَــاتِ Baca dan tulis serta bariskan huruf akhir dengan betul: Read and write with the correct ending: الـْــبـَــابُ . الــتَّــاجـِــرُ . الــنـَّــجـْــمُ . الـْــقـَــمـَــرُ الــدِّيـْــكُ الـْــمـَــاءُ الـسـَّــر ِيـْــرُ . الـْــبـَــيـْــتُ . الـْــمـَــسـْـجـِــدُ . الــرَّجـُــلُ الــسـُّــكـَّــرُ . الـْــوَرَقُ *** Hukum asal – baris pada huruf terakhir sesuatu isim (nama) ialah hadapan (dhammah- ضَــمَّــة) Kenapa? Hemmm, boleh atau tidak jika saya katakan begini: kerana perkataan-perkataan itu tidak bekerja dan tidak dikerjakan. Atau kerana perkataan-perkataan itu belum mempunyai fungsi apa-apa di dalam ayat.

Scroll to Top