Month: March 2010

Perbualan Bahasa Arab Asas: Umur

Assalamualaikum. Post kali ini adalah kategori post yang mendapat ranking tertinggi di dalam blog ini. (Kategori ‘KOMUNIKASI & DIALOG ASAS’ + ‘BAHASA URDHU’) Sebenarnya saya kurang pasti apa yang kalian minat sangat dalam post-post sebelum ini. Sebelum itu saya memohon berbanyak-banyak kemaafan kerana tahun ini nampaknya saya tidak dapat menepati jadual yang tertera bagi menghormati permintaan ‘doktor peribadi’ saya yang amat prihatin itu………Jom kita belajar……..

* كـَــمْ سـَــنـَــة ً عـُــمـْــرُكَ يـَــا عـَــبـّـَــاسُ؟
Kam sanatan umruka ya Abbaasu (Abbas)?
* Berapa tahunkah umur awak hai Abbas?

# عـُــمـْــر ِى اثـْــنـَــان ِ وَعـِــشـْــرُوْن َ سـَــنـَــًة
Umriith nataani wa isyruuna sanatan (sanah).
# Umur saya 22 tahun.

* هـَــلْ أ َنـْــت َ أ َكـْــبـَــرُ عـُــمـْــرًا فـِــى أ ُسـْــرَتـِــكَ؟
Hal anta akbaru umron fii usrotika (usrotik)?
* Apakah awak yang paling tua dalam keluarga awak?

# لاَ، إ ِنـّـَــمـَــا أ َنـَــا أ َصـْــغـَــرُهـُــمْ
La, innamaa ana asghoruhum.
# Tidak, sesungguhnya saya adalah yang paling muda.

* مـَــن ْ أ َكـْــبـَــرُكـُــمْ بـَــعـْــدَ وَالـِــدَيـْــكـُــمْ؟
Man akbarukum ba’da waalidaikum?
* Siapakah yang paling tua sesudah orang tua kalian?

# أ ُخـْــتـَــنـَــا عـَــز ِيـْــز َة ُ أ َكـْــبـَــرُنـَــا بـَــعـْــدَ وَالـِــدَيـْــنـَــا
Ukhtanaa Aziizatu akbarunaa ba’da waalidainaa.
# Kakak kami Azizah adalah yang paling tua di antara kami setelah kedua orang tua kami.

* مـَــتـَــى مـِــيـْــلاَدُكَ؟
Mataa miilaaduka (miilaaduk)?
* Bilakah hari kelahiran awak?

# مـِــيـْــلاَدِى عـَــامُ سـَــبـْــع ٍ وَسـِــتـِّــيـْــنَ وَتـِــسـْــعِــمـِــائَــةٍ وَأ َلـْــفٍ / عـَــامُ أ َلـْــفٍ وَتـِــسـْــعِــمـِــائَــةٍ وَسـَــبـْــع ٍ وَسـِــتِّــيـْــنَ
Miilaadii ‘aamu sab’inn wa sittiina wa tis’i mi’atin wa alfin (alf) /
‘aamu alfin wa tis’i mi’atin wa sab’in wasittiina (sittiin)

Kelahiran saya adalah pada tahun 1967.

BAHASA URDHU:

Rahem karne wale aad nipar Allah Taala rahem farmatehe.

Allah Taala mengasihi orang yang mengasihi sesama manusia.

Jo sheks dunya me kisi ki parda posi karta he Allah Taala dunya or akhirat mo iski parda posi karti he.

Barangsiapa menutup aib seseorang muslim, Allah Taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 18-19.
2. Bahasa Urdhu – Abdullah Bai – Mumbai

نحو/NAHU: Tanwin Ta’widh dan Sebab-sebab Tanwin Tidak Disebut, Dibaca dan Ditulis.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دان سلام سجهترا

Alhamdulillah dengan izin Allah kita bersua lagi untuk menyambung perbincangan mengenai Pelajaran Nahu / Nahwu iaitu ilmu yang menentukan sebutan / baris huruf akhir sesuatu perkataan. Sebagaimana yang anda ketahui, makna sesuatu perkataan akan berubah dengan berubahnya baris akhir sesuatu perkataan.

Pada pelajaran tahun lalu kita telah menyentuh tentang tanda-tanda Isim. (Ya Allah, slownya perkembangan pelajaran Nahu dalam blog ini kan?) Bagi Pelajaran Nahu dan Sorf, saya amat menggalakkan supaya anda merujuk ke blog-blog lain yang lebih baik yang telah saya muatkan dalam ‘arabmykrk.com/links’ . Walaupun lambat macam siput, saya tetaplah ingin menyumbang dalam pelajaran Nahu ini. Semangat siput! Semangat!!! Huhu….

Dalam pelajaran lalu kita telah pelajari tentang tanda-tanda isim ada 5.

Gambarajahnya adalah seperti berikut:

Seterusnya kita juga sudah meninjau berkenaan tanwin tamkin:

Tanwin Tamkin / al-Amkaaniah
Tanwin Tamkin / al-Amkaaniah

Pada hari ini pula kita telusuri pula apakah yang dikatakan ‘Tanwin Ta’widh’ (تنوين التعويض) . Jangan susah hatilah dengar nama yang asing ini ye. Bukan apa-apa pun, kita cuma nak tahu saja kenapa namanya begitu. Apa yang mustahak ialah asalkan sesuatu perkataan itu berbaris dua (tanwin), maka sudah pastilah ianya ISIM.

Tanwin Ta’widh ialah tanwin yang menggantikan sesuatu ‘benda’ yang dibuang.

‘BENDA’ itu adalah sama ada:
i. huruf
ii. perkataan. (dalam Bahasa Arab, perkataan disebut juga sebagai ‘kalimah’)

Contoh;

1. Rangkai kata ‘كـُــلّ َ مـُــسـْــتـَـحـِـقـِـّــيـْــنَ’ (kulla mustahiqqiina) diubah atau digantikan dengan perkataan ‘كـُــلاّ ً’ (kullan)

Ayat sepenuhnya:
قـَــسـّـَــمـْــت ُ الـْــمـَــالَ بـَــيـْــنَ الـْــمـُــسـْــتـَــحـِــقـِـّــيـْــنَ فـَــأ َعـْــطـَــيـْــتُ كـُــلّ َ مـُــسـْــتـَــحـِــقـِـّــيـْــنَ نـَــصـِــيـْــبـَــهُ
Makna: Saya mengagih-agihkan harta di kalangan orang-orang yang berhak, maka saya memberikan setiap orang yang berhak kadar habuan masing-masing.

Diubah menjadi:
قـَــسـّـَــمـْــت ُ الـْــمـَــالَ بـَــيـْــنَ الـْــمـُــسـْــتـَــحـِــقـِـّــيـْــنَ فـَــأ َعـْــطـَــيـْــتُ كـُــلاّ نـَــصـِــيـْــبـَــهُ
Makna: Saya mengagih-agihkan harta di kalangan orang-orang yang berhak, maka saya memberikan setiap orang kadar habuan masing-masing.

*** Tanwin (baris dua) pada perkataan ‘كـُــلاّ’ digelar sebagai ‘Tanwin Ta’widh. (تنوين التعويض) kerana tanwin tersebut menggantikan perkataan ‘mustahiqqiina’ yang dibuang.. Oleh itu perkataan كـُــلُّ adalah ISIM.
*** Psst, macam biasalah, baris-baris ni memang suka lari-lari, penat dah saya kejar…… fuhh…. k, ada baris dua di atas sabdu lam alif (لا) tu ye…

2. Rangkai kata ‘بـَــعـْــض ِ الضـّـُــيـُــوفِ’ (ba’dhid dhuyuufi) diubah menjadi ‘ٍبـَــعـْــض’ (ba’dhin).

Ayat sepenuhnya:

تــُــعـْــجـِــبـُــنـِــى الصـّـُــحـُــوفُ الـْــيـَــوْمـِــيـّـَــة ُ غـَــيـْــر بـَــعـْــض ِالصـّـُــحـُــوفِ

Makna: Saya terpegun (dengan) akhbar-akhbar harian melainkan sebahagian akhbar.
(Konon-konon dia baca 5 naskhah akhbar – 3 naskhah terpegun, 2 lagi tidak rasa terpegun)

Diubah menjadi:
تــُــعـْــجـِــبـُــنـِــى الصـّـُــحـُــوفُ الـْــيـَــوْمـِــيـّـَــة ُ غـَــيـْــر بـَــعـْــضٍ
Makna: Saya terpegun (dengan) akhbar-akhbar harian melainkan sebahagian.

*** Tanwin (baris dua) pada perkataan ‘ٍبـَــعـْــض’ digelar sebagai ‘Tanwin Ta’widh (تنوين التعويض) kerana tanwin tersebut menggantikan perkataan ‘suhuufi’ yang dibuang… Oleh itu perkataan ٍبـَــعـْــض adalah ISIM.

Kini berakhir sudah perbincangan tentang ‘Tanwin Ta’widh’ (تنوين التعويض).

Seterusnya kita teruskan pula perhatian kita kepada SEBAB-SEBAB tanwin tidak:
i. disebut
ii. dibaca
iii . ditulis

Tanwin Tidak Disebut, Dibaca atau Ditulis Adalah Kerana:

1. Wujudnya alif lam (ال) pada awal perkataan:

*** Alif lam (ال) dan tanwin TIDAK boleh berada bersama-sama dalam satu perkataan: (nanti mereka bergusti… hehe…)

Contoh;
SALAH jika:
الـْــكـِــتـَــابٌAL-kitaaBUN
الـْــكـِــتـَـابـًــاAL-kitaaBAN
الـْــكـِــتـَــابٍAL-kitaaBIN
*** Salah kerana alif lam (ال) dan tanwin berada bersama-sama dalam satu perkataan.

BETUL jika:
الـْــكـِــتـَــابُAL-kitaaBU
الـْــكـِــتـَـابََAL-kitaaBA
الـْــكـِــتـَــابِAL-kitaaBI
*** Betul kerana hanya ada alif lam (ال) dalam perkatan-perkataan di atas. Dalam keadaan begini tanwin tidak disebut, tidak dibaca juga tidak ditulis dalam perkataan-perkataan tersebut.

2. Kalimah ‘Mamnu’ minas Sorf’ ’ممنوع من الصرف‘

Kalimah ‘Mamnu’ minas Sorf’ ’ممنوع من الصرف‘ bermaksud kalimah (perkataan) yang TIDAK boleh menerima baris bawah (kasrah) dan / atau tanwin (baris dua).

Contoh:
Perkataan مـَــسـْــجـِــدٌmasjidun
Dlam bentuk mufrad (singular / satu), ia boleh menerima tanwin.
Contoh:
مـَــسـْــجـِــدٌmasjiDUN
مـَــسـْــجـِــدًاmasjiDAN
مـَــسـْــجـِــدٍmasjiDIN

TETAPI dalam bentuk jama’ (plural / lebih daripada dua) ia TIDAK BOLEH menerima:
i. baris dua (tanwin) – sama ada depan, atas atau bawah.
ii. baris satu di bawah.

Contoh:
SALAH jika;
مـَـسـَــاجـِــدٌmasaajiDUN
مـَـسـَــاجـِــدًاmasaajiDAN
مـَـسـَــاجـِــدٍmasaajiDIN
مـَـسـَــاجـِــدِmasaajiDI

BETUL jika:
مـَـسـَــاجـِــدُmasaajiDU
مـَـسـَــاجـِــدَmasaajiDA

(Perbincangan lanjut pada keluaran akan datang).

3. Perkataan itu dimudhafkan.

Mudhaf dan mudhafun ilaih ialah dua perkataan menceritakan satu benda.

Contoh;
SALAH jika;
طـَــالـِــبٌ مـَــدْرَسـَــةٍtooliBUN madrosatin (pelajar sekolah)

BETUL jika;
طـَــالـِــبُ مـَــدْرَسـَــةٍtooliBU madrosatin (pelajar mana-mana sekolah)
طـَــالـِــبُ الـْــمـَــدْرَسـَــةِtooliBUL madrosati (pelajar sekolah tersebut / pelajar sekolah itu).
(sila rujuk nota : Mudhof dan Mudhofun Ilaih, Penerangan dan latihan)

4. Berhenti pada satu-satu perkataan di hujung ayat.

Contoh:
هـَـٰـذ َا أ َمـْــرٌ عـَــجـِــيـْــبٌHaazaa amrun ‘ajiibun
Ini perkara pelik.

Sepatutnya dibaca:
هـَـٰـذ َا أ َمـْــرٌ عـَــجـِــيـْــبْHaazaa amrun ‘aJIIB.
Huruf ‘ba’ (ب) pada perkataan عـَــجـِــيـْــبْ disukunkan (dimatikan)
Dibaca – ‘ajiib’ kerana ia terletak di hujung ayat.

Soalan teka-teki lalu:
Duduk bersembang bersama Puteri,
Sambil bersembang sutera ditenun,
Kalau tuan bijak bestari,
Apa yang naik tak pernah turun?

Jawapan: Umur

Soalan teka-teki:
Coklat bertemu coklat jadi hijau, aaaaapa dia?

Rujukan:
1. Rancangan ‘Durus Arabiah’ Radio Ikim.fm

الأحاديث المنتخبة MUNTAKHAB AHADITH 1: Enam Sifat Para Sahabat رضي الله عنهم

Berikut adalah ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan enam sifat unggul para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Mari bersama kita hayati. Jika ada kekeliruan, silalah rujuk kepada para ustaz dan ustazah yang lebih memahami. Semoga Allah memberi kefahaman dan petunjukNya kepada kita semua, insyaAllah.

1. Kalimah toyyibah.

2. Solat khusyuk dan khudu’.


3. Ilmu dan zikir.


4. Ikramul muslimin.


5. Ikhlas.


6. Dakwah.

Rujukan:
(1) فضيلة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى حفـظه لله تعالى. ١٤١٨ه. الأحاديث المنتحبة فى الصفات الست للدعوة إلى الله تعالى. نظام الدين دلهى الجديدة (الهند). مكتبة فيض عام.
(2) Penghimpun: Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Penyusun: Maulana Muhammad Sa’ad al-Kandahlawi. MUNTAKHAB AHADITH (Terjemahan Muhammad Qosim at-Timori). 2004. Johor Bahru: JAMI’ATUL ULUM AR-RAHMAN YPI ASH SHODIQEEN & PERNIAGAAN JAHABERSA.
(3) http://www.readthequran.org/ONLINE/MALAY1/016.html
(4) http://www.quranexplorer.com/quran/
(5) http://praytime.info/quran.php

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih : Jawapan latihan 1

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih : Jawapan latihan 1
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih : Jawapan latihan 1

Sila klik gambar untuk melihat dengan lebih jelas.

Penerangan:
١) أين كتاب محمد؟
Aina kitaabu Muhammadin (Muhammad)?
Di manakah buku Muhammad?

هـُــوَ عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــب ِ هـُــنـَــا
Huwa ‘alal maktabi hunaa.
Ia di atas meja ini / sini.

٢) أين دفـتر عمار؟
Aina daftaru Ammaarin (Ammaar)?
Di manakah buku latihan Ammar?

هـُــوَ عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــب ِ الـْــمـُــدَرّ ِس
Huwa ‘alal maktabil mudarrisi (mudarris).
Ia di atas meja guru.

٣) أين حقيبة المدرس؟
Aina haqiibatul mudarrisi (mudarris)?
Di manakah beg guru?

هـِــيَ تـَــحـْــت َ الـْــمـَــكـْــتـَــب
Hiya tahtal maktabi (maktab).
Ia di bawah meja.

Rujukan:
1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
Scroll to Top