Print Friendly, PDF & Email
أ َوْزَانُ الـْـفـِـعْـل ِ الثـُّــلاَثِـى الـْــمُجَــرَّد
Wazan / Timbangan / Bentuk / Paten
Feel 3 Huruf
(Tanpa Huruf Tambahan)
Keterangan:
أ َوْزَانُ الـْـفـِـعْـل ِ الثـُّــلاَثِـى الـْــمُجَــرَّد
Wazan Feel Thulathi Mujarrad
* Perbincangan akan tertumpu kepada perubahan baris yang berlaku kepada
(huruf ع/ ‘ainul fi’l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ ‘ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع)

* Warna biru adalah:
feel madhi الـْــفِــعْــلُ الـْــمَاضِـى:
masa lampau @ telah berlaku :
past tense @ past participle.
* Warna kuning adalah:
feel mudhari’ : الـْــفـِــعْــلُ الـْــمُضَار ِعُ:
masa kini @ akan datang :
present tense @ future tense
***********************************************

*Kesemua wazan / paten / bentuk Feel Thulathi (sulasi) Mujarrad , huruf pertamanya iaitu (ف) feel madhi

berbaris atas ( فَ)

*Huruf kedua feel madhi (ع)pula samada berbaris :
atas عَ

bawah عِ

hadapan عُ

……….huruf terakhir baris apa?………… itu kena belajar Ilmu Nahu………….

********************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)

berbaris atas (فــعَـــل).

Contoh :

فـَتـَـحَ

ضَــرَبَ

نـَـصَــرَ

Maka dalam (feel mudhari’ / sedang berlaku / present tense)
baris ( ‘ainul fi’l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ ‘ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut
samada berbaris:
> atas يَفـْــعَــلُ contoh يَفـْــتـَـحُ

> bawah يـَــفـْـــعِـــلُ contoh يَضْــر ِبُ

> hadapan يَـفـْـــعُــــلُ contoh يَــنـْــصُــرُ

***********************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)
berbaris bawah (فـَــعِــلَ).
Contoh:

فـَــر ِحَ

حَــسـِــبَ

Maka dalam (feel mudhari’ / sedang berlaku / present tense)

baris ( ‘ainul fi’l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ ‘ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut samada berbaris:

> atas يَــفـْــعَــلُ contoh يـَــفـْــرَحُ

>bawah يَــفـْــعِــلُ contoh يَــحْــسِــبُ

***********************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)

berbaris hadapan (فـَــعُــلَ).

Contoh:

حَــسُــنَ

Maka dalam(feel mudhari’ / sedang berlaku / present tense)

baris ( ‘ainul fi’l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ ‘ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut
hanya berbaris:

> hadapan يَــفـْــعُــلُ contoh يَــحْــسُــنُ

***********************************************

Jemput layari juga laman ini:

أوزان الفعل الثلاثى المجرد

One Response