Print Friendly, PDF & Email

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG - Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan
* هـَـٰـذ َا لـِــقـَــاءٌ أ َ وَّلٌ لـَــنـَــا، أ َلـَــيـْــسَ كـَــذ َ ٰلـِــكَ؟
* Ini perjumpaan pertama bagi kita, bukankah demikian?
# بـَــلـَــى، لـِــقـَــاءٌ مـُــبـَــارَكٌ إ ِن ْ شـَــاءَ اللهُ

# Memang demikian, perjumpaan yang diberkati lnsya Allah.

* لـَــوْ سـَــمـَــحـْــتَ، مـَـا اسـْـمـُــكَ يـَــا أ َخـِــى الـْــكـَــر ِيـْــمُ؟

* Kalau awak mengizinkan, siapakah nama awak hai saudaraku yang mulia?

# إ ِسـْــمـِــى خـَــيـْــرُ الــدِّيـْــن ِ بـْــنُ الـْــحـَــاج ِ عـَــبـْــدِ الـْــكـَــر ِيـْــمِ
# Nama saya Khairuddin bin Haji Abdul Karim.

* مـِـن ْ أ َيِّ مـَــنـْــطـِــقـَــةٍ أ َنـْــتَ جـِــئـْــتَ؟

* Dari daerah manakah awak datang?

# جـِــئـْــت ُ مـِــن ْ مـَــنـْــطـِـــقـَــةِ كـَــلـَــنـْــتـَــانَ، وَأ َنـْــتَ؟

# Saya datang dari daerah Kelantan, dan dari mana pula awak datang?

* وَأ َنـَــا مـِــن ْ إ ِنـْــدُوْنـِــيـْــسـِــيـَّـا، مـِــن ْ مـَــنـْــطـِــقـَــةِ ر ِيـَــاوْ

* Saya dari Indonesia, dari daerah Riau.

# إ ِذ َن ْ، أ َنـْــت َ ضـَــيـْــفٌ لـَــنـَــا، مـَــرْحـَــبـًــا فـِــى بـِــلاَدِنـَــا

# Kalau demikian awak adalah tetamu kami, selamat datang di negeri kami.

* أ َيـْــن َ تـَــدْرُسُ اللـُّــغـَّــة َ الـْــعـَــرَبـِــيـَّــةَ؟

* Di manakah awak belajar Bahasa Arab?

# أ َدْرُسـُــهـَــا فِــى مـَــرْكـَــز ِ تـَــعـْــلـِــيـْــم ِ الـْــقـُــرْءَان ِ وَاللـُّــغـَّــةِ الـْــعـَــرَبـِــيـَّــةِ – اَلـْــمـَــعـْــر ِفـَــه

# Saya belajar Bahasa Arab di Pusat Pengajaran Al-Qur’an dan Bahasa Arab “Al-Ma’rifah”.

* سـَــعـِــيـْــدٌ بـِــالـتـَّــعـَــرُّفِ بـِــكَ

* Saya bahagia boleh berkenalan dengan awak.

# وَأ َنـَــا كـَــذ َ ٰ لـِــكَ

# Saya juga bahagia.

Rujukan: 1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 9-10.

3 Responses

  1. Pingback: اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Video Colour In Arabic, الألوان | ArabMykrk.com