Print Friendly, PDF & Email

Assalamualaikum. Post kali ini adalah kategori post yang mendapat ranking tertinggi di dalam blog ini. (Kategori ‘KOMUNIKASI & DIALOG ASAS’ + ‘BAHASA URDHU’) Sebenarnya saya kurang pasti apa yang kalian minat sangat dalam post-post sebelum ini. Sebelum itu saya memohon berbanyak-banyak kemaafan kerana tahun ini nampaknya saya tidak dapat menepati jadual yang tertera bagi menghormati permintaan ‘doktor peribadi’ saya yang amat prihatin itu………Jom kita belajar……..

* كـَــمْ سـَــنـَــة ً عـُــمـْــرُكَ يـَــا عـَــبـّـَــاسُ؟
Kam sanatan umruka ya Abbaasu (Abbas)?
* Berapa tahunkah umur awak hai Abbas?

# عـُــمـْــر ِى اثـْــنـَــان ِ وَعـِــشـْــرُوْن َ سـَــنـَــًة
Umriith nataani wa isyruuna sanatan (sanah).
# Umur saya 22 tahun.

* هـَــلْ أ َنـْــت َ أ َكـْــبـَــرُ عـُــمـْــرًا فـِــى أ ُسـْــرَتـِــكَ؟
Hal anta akbaru umron fii usrotika (usrotik)?
* Apakah awak yang paling tua dalam keluarga awak?

# لاَ، إ ِنـّـَــمـَــا أ َنـَــا أ َصـْــغـَــرُهـُــمْ
La, innamaa ana asghoruhum.
# Tidak, sesungguhnya saya adalah yang paling muda.

* مـَــن ْ أ َكـْــبـَــرُكـُــمْ بـَــعـْــدَ وَالـِــدَيـْــكـُــمْ؟
Man akbarukum ba’da waalidaikum?
* Siapakah yang paling tua sesudah orang tua kalian?

# أ ُخـْــتـَــنـَــا عـَــز ِيـْــز َة ُ أ َكـْــبـَــرُنـَــا بـَــعـْــدَ وَالـِــدَيـْــنـَــا
Ukhtanaa Aziizatu akbarunaa ba’da waalidainaa.
# Kakak kami Azizah adalah yang paling tua di antara kami setelah kedua orang tua kami.

* مـَــتـَــى مـِــيـْــلاَدُكَ؟
Mataa miilaaduka (miilaaduk)?
* Bilakah hari kelahiran awak?

# مـِــيـْــلاَدِى عـَــامُ سـَــبـْــع ٍ وَسـِــتـِّــيـْــنَ وَتـِــسـْــعِــمـِــائَــةٍ وَأ َلـْــفٍ / عـَــامُ أ َلـْــفٍ وَتـِــسـْــعِــمـِــائَــةٍ وَسـَــبـْــع ٍ وَسـِــتِّــيـْــنَ
Miilaadii ‘aamu sab’inn wa sittiina wa tis’i mi’atin wa alfin (alf) /
‘aamu alfin wa tis’i mi’atin wa sab’in wasittiina (sittiin)

Kelahiran saya adalah pada tahun 1967.

BAHASA URDHU:

Rahem karne wale aad nipar Allah Taala rahem farmatehe.

Allah Taala mengasihi orang yang mengasihi sesama manusia.

Jo sheks dunya me kisi ki parda posi karta he Allah Taala dunya or akhirat mo iski parda posi karti he.

Barangsiapa menutup aib seseorang muslim, Allah Taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 18-19.
2. Bahasa Urdhu – Abdullah Bai – Mumbai