Perbualan / Komunikasi Asas

Perbualan Bahasa Arab Asas – Learn Basic Arabic Conversation

محادثة/ MUHADATHAH/ PERBUALAN/ KOMUNIKASI/ DIALOG – Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan


@ مـَــا وَظـِــيــفـَــتـُــكَ يـَــا مُــحـَــمـَّــد؟

@ Apakah pekerjaan awak hai Muhammad?

& أنـَــا مـُــوَظـَّــف ٌ حـُــكـُــومـِــيٌّ

& Saya seorang pegawai kerajaan.

@ أيـْــنَ مـَــكـْــتـَــبـُــكَ؟

@ Di manakah pejabat awak?

& مـَــكـْــتـَــبـِــي فـِــى شـَــار ِع ِ تـُــون عـَــبـْــدُ الـرﱠحـْــمـَـٰــن ِ، كـُــوَلاَ لـُــمـْــفـُــور

& Pejabat saya di jalan Tun Abdur Rahman, Kuala Lumpur.

@ وَهـَــلْ أنـْــتَ مـُــوَظـَّــف ٌ حـُــكـُــومـِــيٌّ أيـْــضـًــا؟

@ Apakah awak juga seorang pegawai kerajaan?

& لاَ، لـَــسـْــتُ مـُــوَظـَّــفـًــا حـُــكـُــومـِــيـًّــا، إنـَّــمـَــا أنـَــا تـَــاجـِــرٌ

& Tidak, saya bukanlah seorang pegawai kerajaan, sesungguhnya saya adalah seorang peniaga.

@ أيـْــنَ دُكـَّــانـُــكَ؟

@ Di manakah kedai awak?

& دُكـَّــانـِــى فـِــى كـُــوتـَــا رَايـَــا

& Kedai saya di Kota Raya.

@ مـَــاذ َا تـَــبـِــيــعَ؟

@ Apakah yang awak jual?

& أبـِــيعُ الأ َدَوَات ُ الـْــمـَــنـْــز ِلـِــيـَّـةَ

& Saya menjual barang-barang rumah.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 11-12.

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG - Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan
* هـَـٰـذ َا لـِــقـَــاءٌ أ َ وَّلٌ لـَــنـَــا، أ َلـَــيـْــسَ كـَــذ َ ٰلـِــكَ؟
* Ini perjumpaan pertama bagi kita, bukankah demikian?
# بـَــلـَــى، لـِــقـَــاءٌ مـُــبـَــارَكٌ إ ِن ْ شـَــاءَ اللهُ

# Memang demikian, perjumpaan yang diberkati lnsya Allah.

* لـَــوْ سـَــمـَــحـْــتَ، مـَـا اسـْـمـُــكَ يـَــا أ َخـِــى الـْــكـَــر ِيـْــمُ؟

* Kalau awak mengizinkan, siapakah nama awak hai saudaraku yang mulia?

# إ ِسـْــمـِــى خـَــيـْــرُ الــدِّيـْــن ِ بـْــنُ الـْــحـَــاج ِ عـَــبـْــدِ الـْــكـَــر ِيـْــمِ
# Nama saya Khairuddin bin Haji Abdul Karim.

* مـِـن ْ أ َيِّ مـَــنـْــطـِــقـَــةٍ أ َنـْــتَ جـِــئـْــتَ؟

* Dari daerah manakah awak datang?

# جـِــئـْــت ُ مـِــن ْ مـَــنـْــطـِـــقـَــةِ كـَــلـَــنـْــتـَــانَ، وَأ َنـْــتَ؟

# Saya datang dari daerah Kelantan, dan dari mana pula awak datang?

* وَأ َنـَــا مـِــن ْ إ ِنـْــدُوْنـِــيـْــسـِــيـَّـا، مـِــن ْ مـَــنـْــطـِــقـَــةِ ر ِيـَــاوْ

* Saya dari Indonesia, dari daerah Riau.

# إ ِذ َن ْ، أ َنـْــت َ ضـَــيـْــفٌ لـَــنـَــا، مـَــرْحـَــبـًــا فـِــى بـِــلاَدِنـَــا

# Kalau demikian awak adalah tetamu kami, selamat datang di negeri kami.

* أ َيـْــن َ تـَــدْرُسُ اللـُّــغـَّــة َ الـْــعـَــرَبـِــيـَّــةَ؟

* Di manakah awak belajar Bahasa Arab?

# أ َدْرُسـُــهـَــا فِــى مـَــرْكـَــز ِ تـَــعـْــلـِــيـْــم ِ الـْــقـُــرْءَان ِ وَاللـُّــغـَّــةِ الـْــعـَــرَبـِــيـَّــةِ – اَلـْــمـَــعـْــر ِفـَــه

# Saya belajar Bahasa Arab di Pusat Pengajaran Al-Qur’an dan Bahasa Arab “Al-Ma’rifah”.

* سـَــعـِــيـْــدٌ بـِــالـتـَّــعـَــرُّفِ بـِــكَ

* Saya bahagia boleh berkenalan dengan awak.

# وَأ َنـَــا كـَــذ َ ٰ لـِــكَ

# Saya juga bahagia.

Rujukan: 1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 9-10.

محادثة/ MUHADATHAH/ PERBUALAN/ KOMUNIKASI/ DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan

@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

Rujukan:

1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 7-9.

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : التـَّــعَــرُّفُ : Perkenalan

PERKENALAN
التـَّــعَــرُّفُ

Uthman أ َهـْلاً وَسـَــهـْــلاً

Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan.

Hello, welcome

Umar أ َهـْــلاً بـِــكَ

Mudah-mudahan demikian!

Hello, welcome to you

Uthman مـَـعـْــذِرَة ٌ، هـَــل ْ تـَــسـْــمـَــحُ لـِــى أ َن ْ أ ُعـَــرِّفَ نـَــفـْــسـِــى بـِــكَ؟

Maaf, apakah awak mengizinkan saya memperkenalkan diri kepada awak?

Umar تـَــفـَـضـَّــلْ، بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

Sila, dengan segala senang hati.

Uthman إ ِسـْــمـِــى عـُــثـْــمـَــان ُ بـْــن ُ الـْــحـَــاج ِ يـُــوسـُــفُ

Nama saya Usman bin Haji Yusuf.

Umar إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، إ ِسـْــمٌ مـُــبـَــارَكٌ إ ِن ْ شـَــاءَ الله

Nama yang bagus, nama yang diberkati, Insya Allah.

Uthman شـُــكـْــرًا، وَمـَــا اسـْــمُــكَ؟

Terima kasih, siapakah nama awak?

What is your name?

Umar ِإ ِسـْــمـِــى عـُــمـَــرُ بـْــن ُ الـْــحـَــاج ِ عـَــبـْــدِ الـْــقـَــادرِ

Nama saya Umar bin Haji Abdul Qadir.

Uthman إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ أ َيـْــضـًــا، أ َنـَـا جـَــارٌ جـَــدِيـْــدٌ لـَــكـُــمْ

مـُــنـْــذ ُ هـَٰـذ َا الـْــيـَــوْم ِ أ َسـْــكـُــن ُ فـِــى هـَٰـذ َا الـْــبـَــيـْــتِ

Nama awak juga bagus. Saya adalah jiran baru awak. Sejak hari ini saya duduk
(tinggal) di rumah ini.

Umar الـْــبـَــيـْــت ُ الـْــمـُــبـَــارَك ُ إ ِن ْ ِشـَــاءَ الله

Rumah yang penuh berkah, insya Allah.

Uthmanنـَــرْجـُــوْهُ كـَــذ َ ٰ لـِـكَ، أ َنـَــا مـَــسـْــرُوْرٌ بـِــالــتـَّــعـَــرُّفِ بـِــكَ

Kami mengharapkannya seperti itu, saya gembira berkenalan dengan awak.

Umar َأ َنـَــا مـَــسـْــرُوْرٌ أ َيـْــضـًــا

:Pleasure:

Saya juga gembira ( berkenalan dengan awak ).

Rujukan:

1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 6-7.
2.

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : لـَـيـْـلـَـة ٌ سـَـعـِـيـْـدَة : Selamat Malam : Good Night

SELAMAT MALAM
@ السـَّلامُ عـَـلـَـيـْـكـُـمْ
Assalamu’alaikum! (Keselamatan atasmu!)
Greetings (Peace be upon you)

& وَعـَـلـَـيْـكـُـمُ السـَّـلامُ
Wa ‘alaikumussalam! (Dan keselamatan pula atasmu!)

Hello; Peace upon you, too

@ لـَـيـْـلـَـتـُـكـُـمْ سـَـعـِـيـْـدَة
Selamat Malam!
Good night

& سـَـعـِـيـْدَة ٌ مُـبـَـارَكـَـة
Selamat Malam! (Malam yang penuh berkah, Insya Allah!)

@ كـَـيـْـف َ وَجـَـدْت َ الـْـعـَـمَــلَ فـِــى هَـٰـذ َا الـْـيـَـوْمِ؟
Bagaimana pekerjaan awak hari ini?

& مُــتـْــعِــبٌ قـَــلِــيـْـلاً، ِلأ َنـَّـهُ كـَـثـِــيـْــرٌ
Sedikit meletihkan, kerana ianya banyak.

@ سـَـأ َكـُـوْنُ مــسـْــرُورٌ بـِــلِــقـَــائِــكَ غـَــدًا
Saya akan senang berjumpa dengan awak esok!

& إن ْ شـَــاءَ اللهُ
InsyaAllah! (Mudah-mudahan Allah menghendakinya!)
God willing

Rujukan:

Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 4-5.

http://www.languageguide.org/txt/common/ar/

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top