إلى

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Soal Jawab Guru dengan Muhammad
Keterangan:
– Partikel مـِـن (min – dari, daripada) jika diikuti dengan ال (alif lam), akan menjadi مـِـنَ (minal).
– Mana-mana perkataan yang didahului dengan kata sendi ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada) akan berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya.
– Isim dalam keadaan biasa (tanpa مـِــنْ

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Soal Jawab Guru dengan Muhammad
١- أ َجـِــبْ عـَــن ِ الأسـْــئـِــلـَــةِ الآتـِــيـَــةِBerdasarkan gambar di atas, jawab soalan-soalan berikut.
Answer the following questions.
١) مـِــن ْ أ َيـْــن َ أ َنـْــتَ؟
٢) أ َأ َنـْــتَ مـِــن َ الـْــفـِــلـِــبـِّــيـْــن؟
٣) مـَــن ْ مـِــن َالصـِّــيـْــن؟
٤) مـِــن ْ أ َيـْــن َ حــامد؟
٥) أين ذهــب عباس؟
٦) أ َذ َهــب عليّ إلى المدير؟

Scroll to Top