alif lam

نحو/NAHU: Tanda-tanda Isim

Assalamualaikum, pada pelajaran sebelum ini kita telah pelajari tentang isim yang boleh berubah-ubah (isim mutasarrif) dan isim yang kekal tidak boleh berubah baris mahupun bentuknya dalam apa jua keadaan (isim ghair mutasarrif).

Pada kali ini kita kenali pula apakah tanda-tanda sesuatu perkataan itu dikategorikan sebagai ‘ISIM’ mutasarrif.

Berdasarkan jadual di atas, tanda-tanda isim ada 5.

1. Jar – antara tanda jar / majrur ialah baris bawah pada huruf terakhir. Iaitu perkataan tersebut boleh menerima baris bawah pada huruf terakhirnya samada kerana:

1.1 Dimasuki huruf

– HURUF JAR
Contoh – bi (بِ) maknanya ‘dengan’
مـَرَرْتُ بـِـغـُـلاَم – Saya berjalan dengan seorang budak
– Huruf mim (م) pada perkataan غـُــلاَمٍ berbaris bawah. Majrur bil-harfi – (مجرور بالحرف)
Oleh itu, perkataan غـُــلاَمٍ adalah ISIM.

Contoh-contoh lain;
فـِى الـْمـَـدْرَسـَــةِ, عَلـَى الـْكـــُُرْسـِىّ ِ , فـِـى الـْــمـَــسـْــجـِِدِ, عـَلـَى الـْمـَكـْتــَبِ

– HURUF QASAM (SUMPAH)
Contoh – وَاللهِ، بـِـاللهِ، تـَاللهِ – Demi Allah
– Huruf-huruf wau, ba dan ta adalah huruf-huruf qasam.

Apabila huruf-huruf qasam ini masuk pada sesuatu perkataan contohnya di sini iaitu Allah, maka huruf terakhir perkataan Allah iaitu (ه) berbaris bawah. Majrur bil-harfi – (مجرور بالحرف)
Oleh itu, perkataan الله adalah ISIM.

1.2 Idhofah – ‘sandaran’

Contoh – مَرَرْتُ بِغـُلاَم ِ زَيْدٍ – Saya berjalan dengan ‘budak’ Zaid.
Perkataan زَيْد menjadi sandaran kepada perkataan بِغـُلاَم ِ.
– Huruf dal (د) pada perkataan زَيْد berbaris bawah. Majrur bil-idhofah – (مجرور بالإضافة)
Oleh itu, perkataan زَيْد adalah ISIM.

Contoh-contoh lain;
بَــاب ُالـْــمَدْرَسَــةِ، سَــيّـَــارَة ُ الـْــمُدِيــر ِ، بـَــيـْــت ُ اللهِ، كِــتـَــابُ اللهِ – pintu sekolah, kereta guru besar, rumah Allah, kitab Allah.

1.3 Ikut-ikutan

Contoh – مَرَرْتُ بـِغـُلاَم ِ زَيْدِ الْفَاضِل – Saya berjalan dengan ‘budak’ Zaid yang budiman.
Perkataan الْفَاضِل berbaris bawah kerana mengikut ‘hukum’ perkataan زَيْدِ iaitu majrur.

Sekiranya perkataan زَيْد berbaris bawah. (مجرور بالإضافة)
Perkataan الْفَاضِل pula huruf lamnya berbaris bawah kerana majrur bit-tab’iah (مجرور بالتبعية)
Oleh itu, perkataan الْفَاضِل adalah ISIM.

Contoh lain;
كـُــنـْــت ُ فـِــى ز ِيـَــارَةِ صَــدِيــق ٍ كـَــر ِيــمٍ – Saya menziarahi kawan yang mulia.

2. Tanwin – Penerangan lanjut pada keluaran akan datang.

3. Nida’ – ‘Wahai’

Mana-mana perkataan yang boleh didahului oleh huruf nida’ (yaa – يـَــا – wahai, hai) sudah pastilah perkataan itu ISIM.

Contoh – يَا سَالِمَة ُ، يَا حَسَـنُ – Wahai Salimah, Wahai Hasan.

Oleh itu, perkataan ُ سَالِمَة dan حَسَـنُ adalah ISIM.

4. Alif Lam

Semua perkataan yang dimulai dengan alif lam (AL) adalah ISIM

Contoh – الرّ َجُلُ، الصّـَغِيرُ، الـْـبَنـَاتُ – lelaki itu, yang kecil, anak-anak perempuan itu.

5. Isnad Ilaih
(Dinisbahkan atau disandarkan kepadanya suatu benda atau kisah)

Samada ianya;
5.1 Fa’il (yang membuat, kata kerja aktif)

Contoh – قـَرَأ َ التِـّـلـْمِيْذ – Murid itu telah membaca.

5.2 Naib Fa’il

Contoh – كـُـتِبَ الدّ َرْسُ – Pelajaran itu telah ditulis

5.3 Mubtada’

Contoh – مُحَـمـّـَـَدٌ لـَمْ يُـسـَــافِــرْ – Muhammad tidak bermusafir.

DINISBAHKAN kepada murid, pelajaran dan Muhammad sesuatu perkara, kisah atau cerita iaitu;

Murid – ‘telah membaca’.
Pelajaran – ‘telah ditulis’.
Muhammad – ‘tidak bermusafir’

Oleh itu, perkataan التِـّـلـْمِـيْذ , الدّ َرْسُ dan مُحـَـمـّـَـدٌ adalah ISIM.

Soalan teka-teki lalu:
Berkaki dua mempunyai bulu,
macam serunai bising suaranya,
lehernya panjang terkulai selalu,
tolong namakan apa binatangnya?

Jawapan: Angsa

Soalan teka-teki:
TERBANG DAN NAMPAK
1. Kuda terbang dengan ________________
2. Gajah terbang nampak apa?
3. Seekor burung kecil hinggap atas sebuah kapal yang sedang belayar, tiba-tiba kapal itu tenggelam. Nampak _______________????

Tajuk berkaitan:
1. alif lam
2. Isim yang majrur
3. Muzakkar dan mu’annath
4. Contoh alif mamdudah
5. Thulathi mazid biharfin wahid
6. GALERI: ( Beg: مـِحـْـفـَـظـَة ) ( Payung: مـِـظـَـلــَّـة ) (Tuala Mandi: مـِـنـْـشـَـفـَـة )
7. Siapakah Yang Layak Kita Undi?

Rujukan;

1. حفى ناصف ومحمد دياب والشيخ مصطفى طموم ومحمد صالح. كتاب الدروس النحوية لتلاميذ المدارس الإبتدائية الكتاب الثالث: وزارة المعارف العمومية

2. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمهما الله. شرح ابن عقيل على الألفية. سنقافورة وفينڠ: ملتزم الطبع والنشر مكتبة ومطبعة سليمان مَرْعَى

3. Rancangan Durus Arabiah Radio IKIM.fm

اللغة العربية / LUGHAH / BAHASA: Pelajaran 3.4 : ال (alif lam) Soalan Tamrin / Latihan 3 dan 4

٣- اِمـْــلأ ِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلـِــى بـِــوَضـْــع ِ الـْــكـَــلـِــمـَــةِ الـْــمـُــنـَــاسـَــبـَــةِ مـِــن الـْــكـَــلـِــمـَــاتِ الـتـَّــالـِــيـَــةِ
Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang disediakan serta bariskan kesemua perkataan dengan betul:


Fill in the blank with words given:

جـَــمـِــيـْــلٌ . وَسـِــخ ٌ . مـَــفـْــتـُــوْحٌ . حـَــارٌّ . ثـَــقـِــيـْــلٌ . خـَــفـِــيـْــفٌ

Soalan latihan 3

٤- اِمـْــلأ ِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلـِــى بـِــوَضـْــع ِ الـْــكـَــلـِــمـَــةِ الـْــمـُــنـَــاسـَــبـَــةِ
Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai serta bariskan kesemua perkataan dengan betul:

Nota: Perkataan pertama di dalam ayat mesti ada ‘alif lam’ contohnya:
الـْــبـَــيـْــتُ نـَــظـِــيـْــفٌ : Rumah itu bersih

Fill in the blank with suitable word:

Note: that the first word in the sentence should have ‘alif lam’ eg.
الـْــبـَــيـْــتُ نَــظـِــيـْــفٌ : The house is cleanLatihan 4

Jawapan

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jawapan latihan

Jawapan Latihan Alif Lam Qamariah Dan Syamsiah
Jawapan Latihan Alif Lam Qamariah Dan Syamsiah

Sila klik gambar di atas untuk melihat dengan lebih jelas.
Penerangan:
1. Huruf-huruf mad (ا، و، ي) tidak dibariskan (sebenarnya ia berbaris mati / sukun / ْ ).

2. Huruf-huruf tersebut hanya dikira sebagai huruf mad sekiranya:

2.i Sebelum huruf alif ( ا ) berbaris atas / fathah / فـَــتـْــحـَــة.
Contoh; الـْــبـَـابُ، الطـَّــالـِــبُ

2.ii Sebelum huruf wau ( و ) berbaris depan / dhammah / ضـَــمـَّــة
Contoh; الرَّسـُــولُ، الصـَّــابـُــونُ

2.iii Sebelum huruf ya ( ي ) berbaris bawah / kasrah / كـَــسـْــرَة
Contoh; الدِّيــكُ، الصـَّــدِيــقُ

Sila camkan, huruf-huruf alif, wau dan ya tidak dibariskan. Jika anda bertemu keadaan demikian, ketahuilah bahawa ia sebenarnya berbaris mati / sukun. Sila semak Al-Qur’an rasam Uthmani.

Sebelum ini kadang kala saya bariskan juga untuk mengelakkan kekeliruan. Cara menulis yang sebenar adalah seperti di atas.

3. Semua huruf terakhir berbaris hadapan kerana perkataan-perkataan di dalam jadual di atas belum digunakan di dalam ayat yang menyebabkan berlaku perubahan baris kerana kedudukannya di dalam ayat.

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jadual huruf dan contoh, latihan

Contoh-contoh huruf alif lam Qamariah dan Syamsiah
Contoh-contoh huruf alif lam Qamariah dan Syamsiah

PENERANGAN:

(1) Penambahan ال di dalam sesuatu perkataan (isim – nama) akan membawa makna ‘itu’.

Maka, jika diterjemahkan:

contoh:

بـَـيـْتٌ = rumah

الـْـبـَـيـْـتُ = rumah itu

(2) Ada terdapat 28 huruf hija’iyyah;

(2.i) 14 huruf tergolong di dalam huruf alif lam (ال) Qamariah. Tandanya ialah baris sukun @ mati ( ْ ) pada huruf lam.

(2.ii) 14 huruf tergolong di dalam huruf alif lam (ال) Syamsiah. Tandanya ialah baris syaddah @ sabdu ( ّ ) pada huruf selepas lam, manakala huruf lam pula tiada apa-apa baris.
(3) Seterusnya cuba perhatikan contoh alif lam Syamsiah berikut ini:

al-najmu –> an-najmu
al-rajulu –> ar-rajulu
al-diku –> ad-diku
al-samaku –> as-samaku

(Sila rujuk jadual yang tertera di atas)

(4) اَ لـْــبـَــيـْــت ُ + وَ = وَا لـْــبـَـيـْــتُ

al-baitu + wa = wal-baitu

wal-baitu (betul)
wa al-baitu (kurang tepat)

(huruf alif yang bertanda ص kecil di atasnya itu digelar sebagai hamzah wasal iaitu:

–> Huruf alif akan dibaca seolah-olah berbaris di atas (fathah) sekiranya terletak pada awal ayat.

–> Sebaliknya tidak berbaris apa-apa jika berada pada pertengahan ayat sekalipun hanya didahului oleh huruf wau (وَ) yang bermakna ‘dan’.

*** Tanda hamzah wasal banyak terdapat di dalam Al-Qur’an, tetapi setakat ini saya belum menjumpai key board yang mempunyai tanda ini.

(5) Contoh ayat:
الـْــقـَــلـَـمُ مـَــكـــسـُــورٌ – Pen itu patah. (dibaca; Al-qolamu maksuurun)

الـْــبـَــابُ مـَــفـْــتـُــوحٌ – Pintu itu terbuka. (dibaca; Al-baabu maftuuhun)

Tamrin / Latihan

اِقـْــرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيـًــا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية

Baca dan tulis perkataan-perkataan di bawah ini mengikut kaedah sebutan alif lam Qamariah dan Syamsiah:

Read and write the following keeping in mind the rules pertaining to solar and lunar letters:


Baca dan tulis mengikut kaedah sebutan alif lam Qamariah dan Syamsiah

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan3

Tamrin, latihan
١- اِقـْــرَأ ْ وَاكـْــتـُــبْ مـَــعَ ضـَــبـْــطِ أ َوَاخـِــر ِ الْــكـَـلـِــمَــاتِ
Baca dan tulis serta bariskan huruf akhir dengan betul:
Read and write with the correct ending:
الـْــبـَــابُ . الــتَّــاجـِــرُ . الــنـَّــجـْــمُ . الـْــقـَــمـَــرُ الــدِّيـْــكُ
الـْــمـَــاءُ الـسـَّــر ِيـْــرُ . الـْــبـَــيـْــتُ . الـْــمـَــسـْـجـِــدُ . الــرَّجـُــلُ
الــسـُّــكـَّــرُ . الـْــوَرَقُ

*** Hukum asal – baris pada huruf terakhir sesuatu isim (nama) ialah hadapan (dhammah- ضَــمَّــة)

Kenapa? Hemmm, boleh atau tidak jika saya katakan begini: kerana perkataan-perkataan itu tidak bekerja dan tidak dikerjakan. Atau kerana perkataan-perkataan itu belum mempunyai fungsi apa-apa di dalam ayat.

……. ingat yang ini dulu. Baris huruf di akhir isim mesti baris depan


٢- اِمـْــلأِ الـْــفـَــرَاغ َ فـِــيـْــمـَــا يـَــلــى بـِـوَضْــع ِ كـَــلـِــمـَـةٍ مـُــنـَــاسـَــبـَــةٍ

Isi tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai:
Fill in the blanks with suitable words:

Contoh jawapan:

jawapan latihan 2


٣- اِخْــتـَـرْ كـَــلـِــمـَـة ً مـِــن َ الـْــقـَــائـِــمـَــةِ الأ َز ْرَق تـُــنـَــاسـِــبُ الـْـكـَــلـِــمـَــة َ الـَّــتـِــى فـِــى الـْـقـَــائـِـمـَــةِ الأ َصـْــفـَــر

Padankan perkataan di petak biru dengan perkataan di petak kuning menjadi ayat yang sempurna:


Match the word in ‘blue’ with those in ‘yellow’:

Jawapan latihan 3

Tajuk-tajuk berkaitan:
Kamus Pelajaran 3
Kandungan Pelajaran BAHASA/LUGHAH

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Scroll to Top