bab sulasi mujrad

صرف/SARAF/SORF Pelajaran 1.3 : Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـَــلُ
Cara mengenali: ain atau lam feel adalah salah satu daripada huruf-huruf halqi atau dalam pelajaran Tajwid ia dikenali sebagai huruf Izhar halqi (إظهار حلقى)
إذا كان عين فعله أو لامه حرفـًـا من حروف الحلق وهى = ء، ه،ع،ح،غ،خ

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـِــلُ

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـُــلُ
Wazan yang terbanyak digunakan

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـِــلَ يـَــفـْــعـَــلُ

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـِــلَ يـَــفـْــعـِــلُ
Wazan yang amat jarang digunakan

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـُــلَ يـَــفـْــعـُــلُ

Feel yang berkisar tentang tabiat / sifat manusia dan lazim (لازم) iaitu tidak memerlukan maf’ul bih (prediket)
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

Perhatian: Setiap feel sudah termaktub wazan-wazan yang tertentu untuknya, kita tidak boleh membariskannya sebarangan atau memasukkannya ke dalam wazan yang salah.

Rujukan:
1.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
2. e-alqamus
3. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٥
4. Durus Arabiah Radio IKIM.FM 4 & 5 Januari 2009.
5. علم صرف دان نحو. ڤيرق: ڤرچيتقن ڤوستاك مودا. موك سورت: ٢١-٢٥
6. Daftar Ejaan Jawi

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.2 : أوزان الفعل الثلاثى المجرد (Wazan Yang Terbanyak Digunakan Mengikut Urutan)

Feel Thulathi Mujarrad menurut wazan / bab yang terbanyak digunakan diikuti yang agak kurang penggunaannya dan seterusnya.

Wazan terbanyak digunakan mengikut urutan
Thulathi Mujarrad: Wazan Terbanyak Digunakan Mengikut Urutan

Feel Thulathi Mujarrad menurut wazan / bab yang terbanyak digunakan (mengikut urutan):

1. نـَـصـَـرَ يـَـنـْـصُـرُ

2. ضـَـرَبَ يـَـضـْـر ِبُ

3. فـَـتـَـحَ يـَـفـْـتـَـحُ

4. فـَـر ِحَ يـَفـْـرَحُ

5. كـَـرُمَ يـَكــْرُمُ

6. حـَــسـِـبَ يـَـحـْــسـِــبُ

Rujukan:
1. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٥
2. Durus Arabiah Radio IKIM.FM 4 & 5 Januari 2009.

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.1 : الفعل الثلاثى المجرد (English Version)

The Second Category of Verbs
With regard to the root letters (الحروف الأصلية) of a verb, they are of two types:

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.1 : الفعل الثلاثى المجرد (English Version)

Each of these two types is further divided into two categories:
(1) (مجرد) – the (الماضي) consists of root letters only, without any extra letters.
(2) (مزيد فيه) – the (الماضي) has root letters plus extra letters.

This results in the following four categories:

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.1 : الفعل الثلاثى المجرد (English Version)

Rujukan:
Maulana Ebrahim Muhammad. 2006. FROM THE TREASURES OF ARABIC MARPHOLOGY. Camperdown South Africa: Madrasah In’amiyyah.

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.2 : أوزان الفعل الثلاثى المجرد

أ َوْزَانُ الـْـفـِـعْـل ِ الثـُّــلاَثِـى الـْــمُجَــرَّد
Wazan / Timbangan / Bentuk / Paten
Feel 3 Huruf
(Tanpa Huruf Tambahan)
Keterangan:
أ َوْزَانُ الـْـفـِـعْـل ِ الثـُّــلاَثِـى الـْــمُجَــرَّد
Wazan Feel Thulathi Mujarrad
* Perbincangan akan tertumpu kepada perubahan baris yang berlaku kepada
(huruf ع/ ‘ainul fi’l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ ‘ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع)

* Warna biru adalah:
feel madhi الـْــفِــعْــلُ الـْــمَاضِـى:
masa lampau @ telah berlaku :
past tense @ past participle.
* Warna kuning adalah:
feel mudhari’ : الـْــفـِــعْــلُ الـْــمُضَار ِعُ:
masa kini @ akan datang :
present tense @ future tense
***********************************************

*Kesemua wazan / paten / bentuk Feel Thulathi (sulasi) Mujarrad , huruf pertamanya iaitu (ف) feel madhi

berbaris atas ( فَ)

*Huruf kedua feel madhi (ع)pula samada berbaris :
atas عَ

bawah عِ

hadapan عُ

……….huruf terakhir baris apa?………… itu kena belajar Ilmu Nahu………….

********************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)

berbaris atas (فــعَـــل).

Contoh :

فـَتـَـحَ

ضَــرَبَ

نـَـصَــرَ

Maka dalam (feel mudhari’ / sedang berlaku / present tense)
baris ( ‘ainul fi’l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ ‘ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut
samada berbaris:
> atas يَفـْــعَــلُ contoh يَفـْــتـَـحُ

> bawah يـَــفـْـــعِـــلُ contoh يَضْــر ِبُ

> hadapan يَـفـْـــعُــــلُ contoh يَــنـْــصُــرُ

***********************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)
berbaris bawah (فـَــعِــلَ).
Contoh:

فـَــر ِحَ

حَــسـِــبَ

Maka dalam (feel mudhari’ / sedang berlaku / present tense)

baris ( ‘ainul fi’l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ ‘ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut samada berbaris:

> atas يَــفـْــعَــلُ contoh يـَــفـْــرَحُ

>bawah يَــفـْــعِــلُ contoh يَــحْــسِــبُ

***********************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)

berbaris hadapan (فـَــعُــلَ).

Contoh:

حَــسُــنَ

Maka dalam(feel mudhari’ / sedang berlaku / present tense)

baris ( ‘ainul fi’l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ ‘ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut
hanya berbaris:

> hadapan يَــفـْــعُــلُ contoh يَــحْــسُــنُ

***********************************************

Jemput layari juga laman ini:

أوزان الفعل الثلاثى المجرد

Scroll to Top