dialog dalam bahasa arab

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, Mencari Rumah Berpandukan Alamat

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Dengan Mudah

(Situasi: Mencari rumah berpandukan alamat yang diberi)

هـَــل ِ الـْــبـَــحـْــث ُ عـَــن ْ عـُــنـْــوَان ِ بـَــيـْــتـِــى صـَــعـْــبٌ؟
Adakah mencari alamat rumah saya susah?

هـَــل
: Adakah
الـْــبـَــحـْــث
: mencari
عـَــن
: (tentang)
عـُــنـْــوَان
: alamat
بـَــيـْــتـِــى
: rumah saya~
بـَــيـْــتـِ
: rumah,
ــى
: saya ~
صـَــعـْــبٌ؟
: susah?

لاَ، جـِــئـْــت ُ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Tidak, saya datang dengan mudah.

لاَ
: Tidak
جـِــئـْــتُ
: saya datang~
جـِــئـْــ
: datang,
تُ
: saya ~
بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
: dengan mudah(
بـِــ
: dengan, سـُــهـُــوْلـَــةٍ
: mudah)

PERBUALAN SESAMA LELAKI @ SESAMA PEREMPUAN: (tiada perbezaan)
هـَــل ِ الـْــبـَــحـْــث ُ عـَــن ْ عـُــنـْــوَان ِ بـَــيـْــتـِــى صـَــعـْــبٌ؟
Adakah mencari alamat rumah saya susah?

لاَ، جـِــئـْــت ُ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Tidak, saya datang dengan mudah


Rujukan :

هَيَّا بِالـْعَرَبـِـيَّـةِ
Radio IKIM.FM. (Ustaz Dr. Majdi Hj. Ibrahim)
Smiley: zaazu emoticons dan smiley central

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, Mencari peluang kerja

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Dengan Mudah

(Situasi: Mencari peluang kerja)

* هـَــل ْ يـُــوجـَــدُ هُـنـَـا عـَــمَــل ٌ شـَــاغـِــرٌ
* Adakah di sini ada kerja kosong?

هـَــل : Adakah
يـُــوجـَــدُ : ada
هُـنـَـا : di sini
عـَــمَــل : kerja
شـَــاغـِــرٌ : kosong?

# فـُــرَسُ الـْــعـَــمـَــلُ هـُـنـَــا قـَــلـِــلـَــةٌ
إ ِذ ْهـَــبْ /
إ ِذ ْهـَــبـِى إ ِلـَــى الـْــعـَــاصـِــمـَــةِسـَــتـَــجـِــدُ /
سـَــتـَــجـِــدِيـْــن عـَــمـَـلاً بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ

# Peluang-peluang kerja di sini sedikit,
Pergilah ke ibu kota,
Awak akan dapat kerja dengan mudah.

فـُــرَسُ
: Peluang-peluang – plural / jamak /
جـَـمع
فـُــرْسـَــة
: peluang – singular / mufrad /
مـُـفـْـرَد
الـْــعـَــمـَــلُ
: kerja
هـُـنـَــا
: di sini
قـَــلـِــلـَــةٌ
: sedikit

إ ِذ ْهـَــبْ : Pergilah (L) إ ِذ ْهـَــبـِى : Pergilah (P) إ ِلـَــى : ke
الـْــعـَــاصـِــمـَــةِ : ibu kota

سـَــتـَــجـِــدُ : Awak akan dapat (L)
~
سـَــ : akan, تـَــجـِــدُ : awak dapat (L) ~
سـَــتـَــجـِــدِيـْــن : Awak akan dapat (P)
~
سـَــ : akan, تـَــجـِــدِيـْــن : awak dapat (P) ~

عـَــمـَـلاً : kerja

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ : dengan mudah
(
بـِــ : dengan, سـُــهـُــوْلـَــةٍ : mudah)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* هـَــل ْ يـُــوجـَــدُ هُـنـَـا عـَــمَــل ٌ شـَــاغـِــرٌ
* Adakah di sini ada kerja kosong?

# فـُــرَسُ الـْــعـَــمـَــلُ هـُـنـَــا قـَــلـِــلـَــةٌ
إ ِذ ْهـَــبْإ ِلـَــى الـْــعـَــاصـِــمـَــةِ
سـَــتـَــجـِــدُ عـَــمـَـلاً بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ

# Peluang-peluang kerja di sini sedikit,
Pergilah ke ibu kota,
Awak akan dapat kerja dengan mudah

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* هـَــل ْ يـُــوجـَــدُ هُـنـَـا عـَــمَــل ٌ شـَــاغـِــرٌ
* Adakah di sini ada kerja kosong?
# فـُــرَسُ الـْــعـَــمـَــلُ هـُـنـَــا قـَــلـِــلـَــةٌ
إ ِذ ْهـَــبـِـىإ ِلـَــى الـْــعـَــاصـِــمـَــةِ
سـَــتـَــجـِــدِيـْــن َ عـَــمـَـلاً بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ

# Peluang-peluang kerja di sini sedikit,
Pergilah ke ibu kota,
Awak akan dapat kerja dengan mudah


Rujukan :

هَيَّا بِالـْعَرَبـِـيَّـةِ
Radio IKIM.FM. (Ustaz Dr. Majdi Hj. Ibrahim)
Smiley: zaazu emoticons dan smiley central

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, Bayar bil

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Dengan Mudah

(Situasi: Bayar bil)

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن ْ أ َذ ْهـَــبَ إ ِلـَــى مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ
* Saya hendak pergi ke pejabat pos.

أ ُر ِيـْـدُ : Saya hendak

أ َن : (tiada makna, berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seumpama ‘to’ dalam B. Inggeris)

أ َذ ْهـَـبَ : pergi (saya pergi)
إ ِلـَــى : ke

مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ : pejabat pos / post office.
(مَـكـْــتـَـب : pejabat / office, الـْــبـَــر ِيـْـدِ : pos / post)

# لـِــمـَــاذ َا؟
# Kenapa?

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن أ ُسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ
* Saya hendak membayar bil-bil.

أ ُر ِيـْـدُ : Saya hendak

أ َن : (tiada makna, berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seumpama ‘to’ dalam B. Inggeris

أ ُسـَــدِّدَ : membayar (saya membayar)

الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ : bil-bil – plural / jamak /جـَـمع
(الـْــفـَــتـُـورَة) : bil – singular / mufrad / مـُـفـْـرَد

# يـُــمـْــكـِــن ُ أ َن ْ تـُـسـَــدِّد َ / تـُـسـَــدِّدِى الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق ِ الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ
# Mungkin awak boleh membayar bil-bil dengan mudah melalui internet.

يـُــمـْــكـِــن : Mungkin

أ َن : (tiada makna, berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seumpama ‘to’ dalam B. Inggeris

تـُـسـَــدِّدَ : awak membayar (L)
تـُـسـَــدَّدِى : awak membayar (P)
الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ : bil-bil – plural / jamak /جـَـمع
(الـْــفـَــتـُـورَة) : bil – singular / mufrad / مـُـفـْـرَد
بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ : dengan mudah
(بـِــ : dengan, سـُــهـُــوْلـَــةٍ : mudah)
عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق : melalui
(عـَـن : dari / daripada, طـَـر ِيـْـق : jalan = melalui)

الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ : internet

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن ْ أ َذ ْهـَــبَ إ ِلـَــى مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ
* Saya hendak pergi ke pejabat pos.

# لـِــمـَــاذ َا؟
# Kenapa?

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن أ ُسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ
* Saya hendak membayar bil-bil.

# يـُــمـْــكـِــن ُ أ َن ْ تـُـسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق ِ الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ
# Mungkin awak boleh membayar bil-bil dengan mudah melalui internet.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن ْ أ َذ ْهـَــبَ إ ِلـَــى مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ
* Saya hendak pergi ke pejabat pos.

# لـِــمـَــاذ َا؟
# Kenapa?

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن أ ُسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ
* Saya hendak membayar bil-bil.

# يـُــمـْــكـِــن ُ أ َن ْ تـُـسـَــدِّدِى الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق ِ الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ
# Mungkin awak boleh membayar bil-bil dengan mudah melalui internet.


Rujukan :

هَيَّا بِالـْعَرَبـِـيَّـةِ
Radio IKIM.FM. (Ustaz Dr. Majdi Hj. Ibrahim)
Smiley: zaazu emoticons dan smiley central

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أوّلا First, Anak Teringin Hendak Berkahwin….

أوَّلاً : dulu :first

(Situasi: Perbualan Anak Dengan Bapa : Anak Sudah Teringin Hendak Berkahwin….)

*اُر ِيْـدُ أنْ أتـَزَوَّجَ
* Saya hendak berkahwin

اُر ِيْـدُ : Saya hendak
أنْ : (tiada makna , fungsinya menggabungkan 2 perbuatan)
أتـَزَوَّجَ : saya berkahwin

#هَـلْ عـِـنـْـدَكَ / عـِـنـْـدَكِ مَـالٌ ؟
# Adakah awak ada mempunyai duit?

هَـلْ : Adakah
عـِـنـْـدَكَ : awak ada (L)
عـِـنـْـدَكِ : awak ada (P)
(عـِـنـْدَ : ada / mempunyai , كَ : awak (L), كِ : awak(P))
مَـالٌ ؟ : duit / harta / wang?

*نـَـعَـمْ، عـِـنـْــدِى عَـشـَـرَة ُ ءَالاَفٍ
* Ye, saya mempunyai 10 000 (sepuluh ribu) ringgit.

نـَـعَـمْ: Ye,
عـِـنـْــدِى: saya mempunyai
(
عـِـنـْــدِ : ada / mempunyai , ى : saya)
عَـشـَـرَةُ : sepuluh
ءَالاَفٍ : ribu

#أنـْتَ / أنـْتِ لاَ تـَـزَالُ / تـَـزَالِـيْنَصَــغِــيْـرًا / صَــغِــيْـرَةً
أنـْهِ/أنـْهِىدِرَاسَتـَــكَ / دِرَاسَتـَـكِأوَّلاً
# Awak ni masih muda lagi, habiskan belajar dulu.

أنـْــتَ : Awak(L)
أنـْــتِ : Awak(P)
لاَ تـَــزَالُ : masih(L)
لاَ تـَــزَالِـيْنَ : masih (P)
صَــغِــيْـرًا : muda(L)
صَــغِــيْـرَةً : muda(P)
أنـْــهِ : habiskan(L)
أنـْــهـِــى : habiskan(P)
دِرَاسَتـَكَ : pelajaran awak(L)
دِرَاسَتـَكِ : pelajaran awak (P)
(دِرَاسَتَ : pelajaran , كَ : awak (L) , كِ : awak (P))
أوَّلاً : dulu.

PERBUALAN ANAK LELAKI DENGAN BAPA:

 

* اُر ِيْـدُ أنْ أتـَـزَوَّجَ
* Saya hendak berkahwin

#هَـلْ عـِـنـْـدَكَ مَـالٌ ؟

 

# Adakah awak ada mempunyai duit?

*نـَـعَـمْ، عـِـنـْــدِى عَـشـَـرَة ُ ءَالاَفٍ

 

* Ye, saya mempunyai 10 000 (sepuluh ribu) ringgit.

#أنـْـتَ لاَ تـَـزَالُ صَــغِــيْـرًا. أنـْـهِ دِرَاسَتـَـكَأوَّلاً

 

# Awak ni masih muda lagi, habiskan belajar dulu.
PERBUALAN ANAK PEREMPUAN DENGAN BAPA:
*اُر ِيْـدُ أنْ أتـَـزَوَّجَ

 

* Saya hendak berkahwin

#هَـلْ عـِـنـْـدَكِ مَـالٌ ؟

 

# Adakah awak ada mempunyai duit?

*نـَـعَـمْ، عـِـنـْــدِى عَـشـَـرَة ُ ءَالاَفٍ

 

* Ye, saya mempunyai 10 000 (sepuluh ribu) ringgit.

#أنـْـتِ لاَ تـَــزَالِـيْنَ صَــغِــيْـرَة ً.أنـْــهىِدِرَاسَـــتـَــكِأوَّلاً

 

# Awak ni masih muda lagi, habiskan belajar dulu.

Rujukan :

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِRadio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Tidak penting, Tertinggal Tali Leher

غـَيْرُ مُهـِمٌّ
Tidak penting : insignificant, worthless.

Situasi: Tertinggal Tali Leher

* هَـيـّـَا نـَذ ْهَبْ. لـَـقـَدْ تـَـأ َخـّـَرْنـَا

جوم كيت ڤرڬي. كيت سوده ليوات
Jom kita pergi, kita sudah lewat.
Let’s go, we are getting late.

هَـيـّـَا : jom
نـَذ ْهَبْ : kita pergi
~ Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘nahnu’ ُنـَحْن
لـَـقـَدْ تـَـأ َخـّـَرْنـَا : kita sudah lewat

# نـَسِيْت ُ ر ِبَـاط َالـْـعـُـنـُـق

ساي ترتيڠڬل تالي ليهير
Saya tertinggal tali leher.
I forgotten my neck tie.

نـَسِيْت : Saya tertinggal, saya terlupa
~ Feel madhi, dhamir kembali kepada ‘ana’ أ َنـَـا
ر ِبَـاط : tali
الـْـعـُـنـُـق : leher

* غـَيـْرُ مُـهـِـمّ ٌ. هَـٰـذِهِ لـَيـْسَتْ حَـفـْـلـَة ً رَسـْمِـيـّـَة

تيدق ڤـنتيڠ، اين بوكن مجليس راسمي
Tidak penting. Ini bukan majlis rasmi.
It is not important. It is just an informal function.

غـَيـْرُ مُـهـِـمّ : tidak penting
هَـٰـذِهِ : ini
لـَيـْسَتْ : bukan
حَـفـْـلـَة : majlis
رَسـْمِـيـّـَة : rasmi

PERBUALAN SESAMA LELAKI DAN SESAMA PEREMPUAN
(Tiada perubahan)

* هَـيـّـَا نـَذ ْهَبْ. لـَـقـَدْ تـَـأ َخـّـَرْنـَا
Hayya nazhab. Laqod ta’akhorna.
جوم كيت ڤرڬي. كيت سوده ليوات
Jom kita pergi, kita sudah lewat.

# نـَسِيْت ُ ر ِبَـاط َالـْـعـُـنـُـق
Nasiitu ribaatol ‘unuqi (‘unuq).
ساي ترتيڠڬل تالي ليهير
Saya tertinggal tali leher.

* غـَيـْرُ مُـهـِـمّ ٌ. هَـٰـذِهِ لـَيـْسَتْ حَـفـْـلـَة ً رَسـْمِـيـّـَة
Ghairu muhimmun. Hazihi laisat haflatan rosmiyyatan (rosmiyyah)
تيدق ڤـنتيڠ، اين بوكن مجليس راسمي
Tidak penting. Ini bukan majlis rasmi.

Rujukan:
1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
2. Teacher Nash.
3. Daftar Kata Ejaan Jawi.
4. Smiley: sweetim dan zaazu.com

Scroll to Top