Dictionary

اللغة العربية / LUGHAH / BAHASA: Pelajaran 4.2, Kamus 1 dan 2

اللغة العربية / LUGHAH / BAHASA: Pelajaran 4.2, Kamus 1
اللغة العربية / LUGHAH / BAHASA: Pelajaran 4.2, Kamus 1
اللغة العربية / LUGHAH / BAHASA: Pelajaran 4.2, Kamus 2
اللغة العربية / LUGHAH / BAHASA: Pelajaran 4.2, Kamus 2

Sila klik gambar untuk melihat tulisan dengan lebih jelas.


Tajuk berkaitan:
1. Kamus Pelajaran 1, 2, 3.i, 3.ii
2. Kamus Pelajaran 4.1
Rujukan:
1.
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
2.e-alqamus
3.Ejaan jawi

GALERI: Buah-buahan : فـَــاكـِــهـَــة (buah) : فـَــوَاكـِــهُ (buah-buahan)

Buah-buahan
Buah-buahan

Sumber: Majalah aulad. bil. 52. Selangor : Aras Mega (M) Sdn. Bhd. m.s 32

Lain-lain Tajuk:
1. Apa Cita-cita Awak? : مـَـا آمـَـالـُـك؟
2. Haiwan-haiwan : ا َلـْـحـَـيَوَانـَـات / حيوان ٢
3. Cuaca : الطـَّقـْـسُ / چواچا
4. Alam Semesta : الطـَّـبـِـيـعـَـة ُ / عالم سمستا
5. Perbualan Telefon : ا َلـْـمـُـحـَـاوَرَة ُالـْـهـَـاتـِـفـِـيـَّـة
6. Wanita : مـَــرْآة Cermin : مـِــرْآة
7. Satu Perkataan Banyak Makna ( بـَـيـْت )

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Jawapan Latihan 2 & 3 ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)

al-madrosatu, fil-madrosati, fil-baiti
albaitu, al-ghurfatu, al-hamaamu
fil-matbahi, al-maktabu, ‘alal-maktabi
‘alal-kursiyyi, as-sariiru, ‘alal-kitaabi
fil-masjidi

1- at-toolibu fil-jaami’ati
2- ar-rojulu fil-masjidi
3- ainat-taajiru? Hua fid-dukkaani
4- al-qolamu ‘alal-maktabi
5- aina Zainabu? Hiya fil-ghurfati
6- ainal-waroqu? Hua ‘alal-maktabi
7- ainal-mudarrisu? Hua fil-fasli
8- aina Yaasirun? Hua fil-mirhaadh
9- asy-syamsu wal-qomaru fis-samaa’i
10- man fil-fasli?

Tajuk berkaitan:
1. Soalannya
2. هـُــوَ dan هـِــيَ
3. Mengapa huruf akhir berbaris dhommah (hadapan) dan bilakah ia bertukar ke baris kasrah (bawah)?
4. Kamus Pelajaran 1, 2, 3.i, 3.ii
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Kamus, Latihan 2 & 3 ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)
اللغة العربية: Pelajaran 4.1: Kamus

Rujukan:
1.
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
2.
محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو. بيروت : دار الفكر
3.e-alqamus
4.Ejaan jawi

صرف/SARAF/SORF: WAZAN Feel Ruba’i Mujarrad:(الفعل الرباعى المجرد (فَـعـْــلـَـلَ يـُــفـَــعـْـلـِـلُ

SARAF wazan ruba'i mujarrad

Hari ini kita akan mempelajari tentang feel ruba’i mmujarrad (tulisan berwarna biru) iaitu feel yang mempunyai empat huruf asal (tiada penambahan huruf di dalam wazan)

Untuk mengingati pelajaran kali ini amat mudah kerana wazan feel ruba’i mujarrad hanya mempunyai satu wazan sahaja. Iaitu:

فَـعـْــلـَـلَ (feel madhi – telah berlaku / past tense)

يـُــفـَــعـْـلـِـلُ ( feel mudhari’ – sedang berlaku @ akan berlaku / present tense)

Di dalam kitab ianya tertulis begini:

أ َمـَّــا الـر ُّبـَــاعـِــى الـْــمـُــجـَـرَّدُ فـَــلـَــهُ وَز َنٌ وَاحـِــدٌ، وَهـُــوَ أ َن ْ تـَــكـُـون َ مـُــضـَــار ِعـُــهُ مَـضـْـمـُــومَ حـَــرْفِ الـْــمـُــضـَارَعـَـةِ مـَــكْـسـُـورَ مـَــا قـَـبـْــلَ الآخــِــر

Maksudnya : Adapun Ruba’i Mujarrad maka baginya satu wazan. Iaiitu hendaklah pada feel mudhari’nya – dibariskan hadapan huruf mudhari’nya (huruf yang pertama, samada: ي ، ت ، أ ، ن) dan bariskan bawah huruf sebelum akhir.

Contoh:

Kamus Ruba'i Mujarrad

Untuk menjadikan sesuatu feel itu ‘akan berlaku’, kita hanya perlu menggunakan feel mengikut wazan feel mudhari’ dan tambahkan sahaja sama ada huruf sin berbaris atas (سَ) atau (سـَــوْفَ) pada awal perkataan tersebut.

Contoh:

يـَــنـْـصـُــرُ : dia sedang monolong

سـَــيـَــنـْــصـُـرُ : dia akan menolong (untuk jangka masa terdekat)

سـَــوْ فَ يـَــنـْــصـُــرُ : dia akan menolong (untuk jangka masa lebih jauh atau lama)

KANDUNGAN PELAJARAN SARAF / SORF / صرف

Rujukan:
1. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٦
2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
3.
4. Joyce M.Hawkins. KAMUS DWIBAHASA OXFORD FAJAR. 2006. Oxford Fajar Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan.

Scroll to Top