hiwar

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi كل شيء Everything, Kehilangan Barang

كُلُّ شَيْءٍ : Everything / Kesemuanya
(Situasi 3: Kehilangan barang)

* أ َيْــــــنَ أ َشْــــــيَائِـــــى؟
* Di mana barang-barang saya?
أ َيْــــــنَ
:Di mana
أ ََشْـيَائِى : barang-barang saya# لـَـــقـَــدْ أ َعْـطـَــيْــتـُــــكَ / أ َعْـطـَــيْـــتـُـــكِ كـُـــلّ َ شَـــىْءٍ
# Saya sudah bagi kesemuanya kepada awak.
أعْـطَـَيْ : bagi / beri
تـُ : saya
كَ : awak (L)
كِ : awak (P)
كـُلَّ شَىْءٍ
: kesemuanya

* هُــنـَاكَ كِــــــتـَــابٌ غـَــيْــرُ مَــوْجُـــــودٌ
* Terdapat / ada satu buku tidak ada
هـُــنـَاكَ : Terdapat / ada
كِتـَـابٌ : satu buku

غـَــيْرُ : tidak
مَوْجُودٌ : ada

# سَـــأ َبْحَـــثُ عَـــنـْهُ
# Saya akan mencarinya.
سَ : akan
أ َبْحَثُ : saya mencari
عـَنـْ : tentang
هُ : nya

* شـُـــكـْـــرًا
* Terima kasih.

JIKA YANG BERCAKAP KEDUA-DUANYA PEREMPUAN:

* أ َيْــــــنَ أ َشْــــــيَائِـــــى؟
* Di mana barang-barang saya?

# لـَـــقـَــدْ أ َعْـطـَــيْـــتــُــكِ كـُـــلّ َ شَـــىْءٍ
# Saya sudah bagi kesemuanya kepada awak.

* هُــنـَـاكَ كِــــــتـَــابٌ غـَـــيْــرُ مَــوْجُـــــودٌ
* Terdapat / ada satu buku tidak ada.

# سَـــأ َبْحَـــثُ عَـــنـْهُ
# Saya akan mencarinya.

* شـُـــكْـــــرًا
* Terima kasih.

JIKA YANG BERCAKAP KEDUA-DUANYA LELAKI:

* أ َيْــــــنَ أ َشْــــــيَائِـــــى؟
* Di mana barang-barang saya?

# لـَـــقـَــدْ أ َعْـطـَــيْـــتـُـــكَ كـُـــلّ َ شَـــىْءٍ
# Saya sudah bagi kesemuanya kepada awak.

* هُـنـَــاكَ كِــــــتـَــابٌ غـَـيْــرُ مَــوْجُـــــودٌ
* Terdapat / ada satu buku tidak ada.

# سَـــأ َبْحَـــثُ عَـــنـْهُ
# Saya akan mencarinya.

* شـُـــكْـــــرًا
* Terima kasih.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi كل شيء Everything, Soal Jawab Polis Dengan Saksi

كُلُّ شَيْءٍ : Everything / Kesemuanya
(Situasi 2: Soal jawab polis dengan saksi)

* أ َخْبـِـرْ نِى / أ َخْبـِـر ِيْـنِى مَا الـّـَـذِى حَدََََثَ؟ لاََ تـُـخـْـفِى شَيْـئًا.
أ ُرِيْـدُ أ َنْ أ َعْرِفَ كُــلّ َ شَىْءٍ

* Beritahu saya apa yang berlaku? Jangan rahsiakan apa-apa. Saya hendak tahu kesemuanya.
أ َخْبـِرْ : beritahu (L)
أ َخْبـِِـر ِي : beritahu (P)
نِى : saya
مَا : apa
الـَّـذِى : yang
حَدَثَ : berlaku
لاَ: jangan

تــُخْفِى : rahsiakan
شَيـْئًا : apa-apa
اُرِيْـدُ : saya hendak
أَنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam B.I)
أعْرِفَ : tahu
كُلَّ شَىءٍ : kesemuanya

# صَـدِّقـْــنِى / صَـدِّقِــيْـنِى لـَـقـَدْ قـُلـْـتُ كـُلّ َ شَيْءٍ
# Percayailah saya, sesungguhnya saya telah cakap kesemuanya.
صَدِّقْ : Percayailah (L)
صَدِّقِـيْ : Percayailah (P)
نـِى : saya
لَقـَدْ : sesungguhnya
قـُلـْتُ : saya telah cakap
كُلّ َ شَىْءٍ : kesemuanya

JIKA POLIS LELAKI MENYOAL SAKSI PEREMPUAN:

* أ َخْبـِـر ِيْنِى مَا الـّـَـذِى حَدََََثَ؟ لاََ تـُخْفِى شَيْـئًا. أ ُرِيْـدُ أ َنْ أ َعْرِفَ كُـلّ َ شىْءٍ
* Beritahu saya apa yang berlaku? Jangan rahsiakan apa-apa. Saya hendak tahu kesemuanya.

# صَـدِّقـْــنِى لـَـقـَدْ قـُلـْـتُ كـُلّ َ شَيْءٍ
# Percayailah saya, sesungguhnya saya telah cakap kesemuanya.
JIKA POLIS WANITA MENYOAL SAKSI LELAKI:

* أ َخْبـِـرْنِى مَا الـّـَـذِى حَدََََثَ؟ لاََ تـُـخْـفِى شَيْـئًا.أ ُر ِيْـدُ أ َنْ أ َعْر ِفَ كُــلَّ شَىْءٍ
* Beritahu saya apa yang berlaku? Jangan rahsiakan apa-apa. Saya hendak tahu kesemuanya.

# صَـدِّقِــيْـنِى لـَـقـَدْ قـُلـْـتُ كـُلَّ شَيْءٍ
# Percayailah saya, sesungguhnya saya telah cakap kesemuanya.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

Perbualan Bahasa Arab Asas : Umur (2)

:Please:
 * كـَــمْ عـَامـًا سـِــنـّـُُكِ يـَــا زَيـْــنـَــبُُ؟
Kam ‘aaman sinnuki yaa Zainabu (Zainab)?
* Berapa tahunkah umur awak hai Zainab?

# سـِــنـِـّىْ وَاحـِــدٌ وَعـِــشـْــرُوْن َ عـَامـًا
Sinnii waahidun wa’isyruuna ‘aaman.
# Umur saya 21 tahun.* وَكـَــمْ عـَــامـًـا سـِــنّ ُ أ ُخـْــتـِــكِ مَـرْيَـمَ؟
Wa kam ‘aaman sinnu ukhtiki Maryama (Maryam)?
* Berapa tahunkah umur Maryam, adik perempuan awak itu?

# أ ُخـْــتـِـى مَـرْيَـمُ أ َصـْــغـَــرُ مِــنـِّـى سـِــنـّـًـا. هـِــيَ تـِــسـْــعـَــة َ عـَــشـَــرَ عـَــمـًــا
Ukhtii Maryamu asghoru minnii sinnan. Hiya tis’ata ’asyaro ‘aaman.
# Maryam lebih kecil daripada saya, umurnya 20 tahun.

* قـُــوْلـِــى يـَــا زَيـْــنـَــبُُ، كـَــمْ عـَــامـًــا عـُــمـْــر ِى؟
Quulii yaa Zainabu (Zainab), kam ‘aaman ‘umrii?
* Katakan padaku hai Zainab, berapakah umurku?

# أ َظـُــن ّ ُ عـُــمـْــرُكِ حَـوَالـَــىْ عـِــشـْــرُوْن َ عـَــامـًــا
Azhunnu ‘umruki hawaalai ‘isyruuna ‘aaman.
# Saya mengagak umur awak adalah sekitar 20 tahun.

* كـَــان َ عـُــمـْــر ِى خـَــمـْــسـَــة ً وَعـِــشـْــر ِيـْــن َ عَــامـًــا
Kaana ‘umrii khomsatan wa’isyriina ‘aaman.
* Umur saya adalah 25 tahun.

# إ ِذ ًا، أ َنـَــا مـُــخـْــطِــئَــة
Izan, ana mukhti’atun (mukhti’ah).
# Kalau demikian, saya yang salah. BAHASA URDHU:Ikhlase amal ke kimat barjatihe.

Keikhlasan niat menggandakan nilai (ganjaran) amal.

Sincerely magnifies the value of action.

Amal kadaro madar neeyat parheh.

Nilai amal bergantung kepada niat.

The value of action depends on niat.

Islie hame harkam Allah ki roza keliye karne chahiye.

Oleh kerana itu, semua amalan hendaklah dilakukan hanya kerana Allah.

Therefore we should do every action for the sake of Allah.

Hadith Berkaitan Sifat Ikhlas:

(Saya suka sangat hadith ini…)
Hadith mengenai ikhlas

(58) Daripada Anas bin Malik رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Akan didatangkan pada hari kiamat lembaran-lembaran (buku berisi catatan dmal) yang telah dicap mohor, lalu dibawa ke hadapan Allah Tabaaraka wa Ta’aalaa.
Maka Allah سبحانه وتعالى berfirman, “Buanglah yang ini dan terimalah yang ini!”
Para malaikat berkata, “Demi kehormatan dan kebesaran-Mu, kami tidak melihat sesuatu dalam buku catatan ini kecuali kebaikan.”
Maka Allah سبحانه وتعالى menjawab, “Amal-amal kebaikan itu dilakukan bukan karena Aku, dan pada hari ini Aku tidak akan menerima kecuali yang dilakukan hanya semata-mata karena Aku.”

Dalam riwayat lain para malaikat berkata, “Dengan Kemuliaan-Mu, kami tidak mencatat kecuali amal (kebaikan) yang memang telah dia lakukan.”
Allah menjawab, “Kalian benar, tetapi sesungguhnya amal-amal kebaikannya itu dia lakukan bukan untuk (mencari keredaan) Aku.”

(Hr. Thabrani dalam al Awsath dengan dua sanad, dan para perawi Ahmad adalah sohih. Diriwayatkan pula oleh al Bazzar – Majma’uz Zawaa’id X/635)

Bak kata orang, ikhlas seumpama semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Tiada sesiapa yang mengetahui keberadaannya melainkan Allah…

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 19 – 20.
2. Bahasa Urdhu – Nota peribadi.
3.Penghimpun: Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Penyusun: Maulana Muhammad Sa’ad al-Kandahlawi. MUNTAKHAB AHADITH (Terjemahan Muhammad Qosim at-Timori). 2004. Johor Bahru: JAMI’ATUL ULUM AR-RAHMAN YPI ASH SHODIQEEN & PERNIAGAAN JAHABERSA. m.s 672
4. Smiley Central

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi مـِـن ْ حـُــسـْــن ِ الـْــحـَــــّظِ Lucky, Fortunate

مـِـن ْ حـُــسـْــن ِ الـْــحـَــــّظِ
Nasib Baik

(Situasi: Terlupa Kunci Jam Untuk Bangun Sahur)

* لـِــمـَــاذ َا لـَــمْ تـُـوقـِــظـْــنـِــى / تـُـوقـِــظـِــيْــنـِــى ؟
كناڤ تأ كجوتكن ساي؟
Kenapa tak kejutkan saya?
Why didn’t you wake me up?

لـِــمـَــاذ َا : Kenapa
لـَــمْ : tak
تـُـوقـِــظـْــنـِــى : awak (L) kejutkan saya
( تـُـوقـِــظـْ : awak (L) kejutkan, نـِــى : saya)
تـُـوقـِــظـِــيْــنـِــى : awak (P) kejutkan saya
( تـُـوقـِــظـِى : awak (P) kejutkan, نـِــى : saya)


# نـَــسـِــيـْــت ُ أ َن ْ أ ُعـَــيـِّــرَ الـْــمـُــنـَــبـِّــهَ
ساي ترلوڤا كونچي / سيت جم
Saya terlupa kunci / set jam (alarm).
I’ve forgotten to set the alarm clock.

نـَــسـِــيـْــت : Saya terlupa
(نـَــسـِــيَ : lupa, تُ : saya – feel madhi kembali kepada dhamir ’أ َنـَــا‘)
أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
أ ُعـَــيـِّــرَ : kunci / set
الـْــمـُــنـَــبـِّــهَ : jam (alarm)

* مـِن ْ حـُسـْـن ِ الـْحـَـظِ ّ أ َنـّـَنـَـا تـَـنـَاوَلـْنـَا السـّـَحـُوْرَ مـُبـَـكـِـّـرًا
ناصيب باءيق كيت سحوراول
Nasib baik kita sahur awal.
Alhamdulillah, we have taken our dinner late last night.

مـِــن ْ حـُــسـْــن ِ الـْــحـَــظِ : Nasib baik
أ َنـّـَــنـَــا : bahawa kita
تـَــنـَــاوَلـْــنـَــا : kita makan
السـّـَــحـُــوْرَ : sahur
مـُــبـَــكـِـّــرًا : awal

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* لـِــمـَــاذ َا لـَــمْ تـُـوقـِــظـْــنـِــى؟
Limaazaa lam tuuqiznii?
كناڤ تأ كجوتكن ساي؟
Kenapa tak kejutkan saya?

# نـَــسـِــيـْــت ُ أ َن ْ أ ُعـَــيـِّــرَ الـْــمـُــنـَــبـِّــهَ
Nasiitu an u’aiyirol munabbiha (munabbih).
ساي ترلوڤا كونچي / سيت جم
Saya terlupa kunci / set jam (alarm).

* مـِن ْ حـُسـْـن ِ الـْحـَـظِ ّ أ َنـّـَنـَـا تـَـنـَاوَلـْنـَا السـّـَحـُوْرَ مـُبـَـكـِـّـرًا
Min husnil hazzi annanaa tanaawalnas sahuuro mubakkiron.
ناصيب باءيق كيت سحوراول
Nasib baik kita sahur awal.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* لـِــمـَــاذ َا لـَــمْ تـُـوقـِــظـِــيْــنـِــى؟
Limaazaa lam tuuqiziinii?
كناڤ تأ كجوتكن ساي؟
Kenapa tak kejutkan saya?

# نـَــسـِــيـْــت ُ أ َن ْ أ ُعـَــيـِّــرَ الـْــمـُــنـَــبـِّــهَ
Nasiitu an u’aiyirol munabbiha (munabbih).
ساي ترلوڤا كونچي / سيت جم
Saya terlupa kunci / set jam (alarm).

* مـِن ْ حـُسـْـن ِ الـْحـَـظِ ّ أ َنـّـَنـَـ تـَـنـَاوَلـْنـَا السـّـَحـُوْرَ مـُبـَـكـِـّـرًا
Min husnil hazzi annanaa tanaawalnas sahuuro mubakkiron.
ناصيب باءيق كيت سحوراول
Nasib baik kita sahur awal.

Rujukan:
1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِRadio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
2. Teacher Nash.
3. DAFTAR KATA EJAAN JAWI / KAMUS JAWI(excel 57142 patah perkataan)
4. Smiley Central

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Apabila, Membaiki Mesin Basuh

عـِــنـْــدَمـَــا
Apabila

(Situasi: Membaiki Mesin Basuh)

* هـَــلْ يـُــمـْكـِـنُ أ َنْ تـُــصـْــلـِــحَ / تـُـصـْلـِــحـِــى هـَــذِهِ الـْــغـَــسـَّــالـَـة َ؟
ڤلڠڬن: اداكه اوق بوليه ممباءيقي ميسين باسوه اين؟
Pelanggan: Adakah awak boleh membaiki mesin basuh ini?

هـَــلْ : Adakah
يـُــمـْــكـِــنُ : boleh
أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
تـُــصـْــلـِــحَ : awak membaiki (lelaki)
تـُــصـْــلـِــحـِــى : awak membaiki (perempuan)
هـَــذِهِ : ini
الـْــغـَــسـَّــالـَـة : mesin basuh


# بـِــالتـّـَــأ ْكـِــيـْــدِ
ڤكداي: سوده تنتو
Pekedai : Sudah tentu! (semestinya!)


* مـَــتـَــى يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ آخـُــذ َهـَــا؟
ڤلڠڬن: بيلا ساي بوليه امبيل؟
Pelanggan: Bila saya boleh ambil?

مـَــتـَــى : Bila
يـُــمـْــكـِــنُ : boleh
أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
آخـُــذ َهـَــا : saya mengambilnya
=> آخـُــذ : saya mengambil, هـَــا : nya ( الـْــغـَــسـَّــالـَـة : mesin basuh )


# سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكَ / بـِــكِ عـِــنـْــدَمـَــا أ َنـْــتـَــهـِــى
ڤكداي: ساي اكن تيليفون اوق اڤبيلا سياڤ
Pekedai: Saya akan telefon awak apabila siap.

سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكَ: Saya akan telefon awak (lelaki)
سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكِ: Saya akan telefon awak (perempuan)
=> اِتـّـَــصَـــلَ + بـِ : menghubungi, telefon
=> سـَـ : akan, بِ + أ َتـّـَــصـِــلُ : saya telefon, كَ : awak (lelaki), كِ : awak (perempuan)
عـِــنـْــدَمـَــا : apabila
أ َنـْــتـَــهـِــى : saya siap

PERBUALAN SESAMA LELAKI:


هـَــلْ يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ تـُــصـْــلـِــحَ هـَــذِهِ الـْــغـَــسـَّــالـَـة َ؟
Hal yumkinu an tusliha haazihil ghossaalata?
ڤلڠڬن: اداكه اوق بوليه ممباءيقي ميسين باسوه اين؟
Pelanggan: Adakah awak boleh membaiki mesin basuh ini?

# بـِــالتـّـَــأ ْكـِــيـْــدِ
Bit ta’kiidi!
ڤكداي: سوده تنتو
Pekedai : Sudah tentu! (semestinya!)


* مـَــتـَــى يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ آخـُــذ َهـَــا؟
Mataa yumkinu an aakhuzahaa?
ڤلڠڬن: بيلا ساي بوليه امبيل؟
Pelanggan: Bila saya boleh ambil?

# سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكَ عـِــنـْــدَمـَــا أ َنـْــتـَــهـِــى
Sa attasilu bika indamaa antahii.
ڤكداي: ساي اكن تيليفون اوق اڤبيلا سياڤ
Pekedai: Saya akan telefon awak apabila siap.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

هـَــلْ يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ تـُــصـْــلـِــحـِــى هـَــذِهِ الـْــغـَــسـَّــالـَـة َ؟
Hal yumkinu an tuslihii haazihil ghossaalata?
ڤلڠڬن: اداكه اوق بوليه ممباءيقي ميسين باسوه اين؟
Pelanggan: Adakah awak boleh membaiki mesin basuh ini?


# بـِــالتـّـَــأ ْكـِــيـْــدِ
Bit ta’kiidi!
ڤكداي: سوده تنتو
Pekedai : Sudah tentu! (semestinya!)

* مـَــتـَــى يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ آخـُــذ َهـَــا؟
Mataa yumkinu an aakhuzahaa?
ڤلڠڬن: بيلا ساي بوليه امبيل؟
Pelanggan: Bila saya boleh ambil?


# سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكِ عـِــنـْــدَمـَــا أ َنـْــتـَــهـِــى
Sa attasilu biki indamaa antahii.
ڤكداي: ساي اكن تيليفون اوق اڤبيلا سياڤ
Pekedai: Saya akan telefon awak apabila siap.

Scroll to Top