kamus al-Marbawi

صرف/SARAF/SORF: Senarai Contoh Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin

Assalamualaikum wrt. wbh.
Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran Sorf. Kali ini mari kita tinjau-tinjau contoh-contoh perkataan di dalam wazan ‘Feel Thulathi Mazid Biharfin’. (Feel yang asalnya mengandungi hanya tiga huruf asal ditambah satu huruf tambahan). Jadilah ia feel yang terdiri daripada empat huruf. Jika anda kurang faham atau keliru, silalah rujuk semula pelajaran Sorf sebelum ini.Rujukan:
محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره.قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو. بيروت : دار الفكر

صرف/SARAF/SORF: WAZAN Feel Ruba’i Mujarrad:(الفعل الرباعى المجرد (فَـعـْــلـَـلَ يـُــفـَــعـْـلـِـلُ

SARAF wazan ruba'i mujarrad

Hari ini kita akan mempelajari tentang feel ruba’i mmujarrad (tulisan berwarna biru) iaitu feel yang mempunyai empat huruf asal (tiada penambahan huruf di dalam wazan)

Untuk mengingati pelajaran kali ini amat mudah kerana wazan feel ruba’i mujarrad hanya mempunyai satu wazan sahaja. Iaitu:

فَـعـْــلـَـلَ (feel madhi – telah berlaku / past tense)

يـُــفـَــعـْـلـِـلُ ( feel mudhari’ – sedang berlaku @ akan berlaku / present tense)

Di dalam kitab ianya tertulis begini:

أ َمـَّــا الـر ُّبـَــاعـِــى الـْــمـُــجـَـرَّدُ فـَــلـَــهُ وَز َنٌ وَاحـِــدٌ، وَهـُــوَ أ َن ْ تـَــكـُـون َ مـُــضـَــار ِعـُــهُ مَـضـْـمـُــومَ حـَــرْفِ الـْــمـُــضـَارَعـَـةِ مـَــكْـسـُـورَ مـَــا قـَـبـْــلَ الآخــِــر

Maksudnya : Adapun Ruba’i Mujarrad maka baginya satu wazan. Iaiitu hendaklah pada feel mudhari’nya – dibariskan hadapan huruf mudhari’nya (huruf yang pertama, samada: ي ، ت ، أ ، ن) dan bariskan bawah huruf sebelum akhir.

Contoh:

Kamus Ruba'i Mujarrad

Untuk menjadikan sesuatu feel itu ‘akan berlaku’, kita hanya perlu menggunakan feel mengikut wazan feel mudhari’ dan tambahkan sahaja sama ada huruf sin berbaris atas (سَ) atau (سـَــوْفَ) pada awal perkataan tersebut.

Contoh:

يـَــنـْـصـُــرُ : dia sedang monolong

سـَــيـَــنـْــصـُـرُ : dia akan menolong (untuk jangka masa terdekat)

سـَــوْ فَ يـَــنـْــصـُــرُ : dia akan menolong (untuk jangka masa lebih jauh atau lama)

KANDUNGAN PELAJARAN SARAF / SORF / صرف

Rujukan:
1. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٦
2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
3.
4. Joyce M.Hawkins. KAMUS DWIBAHASA OXFORD FAJAR. 2006. Oxford Fajar Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan.

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Cara Mengenal Isim Mu’annath yang tiada tanda pada zahir perkataan.

ستدل على تأنيڽ ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء


١- يعود الضمير إليه مؤنثا
نحو : الكتف نهشتها
العين كحلتها


٢- بما أشبه ذلك كوصف بالمؤنث
نحو : أكلت كتفا مشوية


٣- رد التاء إليه فى التصغير
نحو : كتيفة ، يدية

Pada pertemuan kali ini kita akan menyentuh sedikit tentang cara-cara mengenal pasti sesuatu isim itu adalah mu’annath (isim-isim mu’annath yang tiada tanda-tanda mu’annath pada zahirnya)

1. DHAMIR (ganti nama) yang kembali kepada perkataan itu adalah mu’annath.

Contoh : الـْـكـَــتـِــفُ نـَــهـَــشـَــتـْــهـَــا

Penerangan: الـْـكـَــتـِــفُ pada zahirnya tiada tanda mu’annath seperti ة, alif maqsurah (ى : huruf ya tanpa titik / alif bengkok) atau alif mamdudah (huruf alif diikuti oleh huruf hamzah pada akhir perkataan اء)

NAMUN

نـَــهـَــشـَــتـْــهـَــا (asal feel: نـَــهـَــشَ – يـَــنـْــهـَــشُ )
نـَــهـَــشـَــتْ : menunjukkan perbuatan (mengunggis) itu kembali kepada mu’annath.’هـِــىَ‘. (Jika muzakkar نـَــهـَــشَ , bukan نـَــهـَــشـَــتْ)

هـَــا : dhamir (ganti nama) kembali kepada mu’annath. (jika muzakkar ‘هُ, bukan هـَــا

Oleh yang demikian الـْـكـَــتـِــفُ adalah isim mu’annath.

Demikian juga contoh الـْــعـَــيـْــنُ كـَــحـَــلـَــتـْــهـَا

الـْــعـَــيـْــنُ : mata

كـَــحـَــلـَــتْ : celak, (asal feel كـَــحـَــلَ – يـَــكـْــحـَــلُ / يـَــكـْــحـُــلُ)

هـَا : nya

تْ : menunjukkan perbuatan (mencelak) itu kembali kepada mu’annath.
هـَــا : dhamir (ganti nama) kembali kepada mu’annath. (jika muzakkar ‘هُ, bukan هـَــا

2. SIFAT bagi isim tersebut adalah mu’annath.

Contoh : أ َكـَــلـْــتُ كـَــتـِــفـًا مـَــشـْــو ِيـَّـةً : Saya telah memakan bahu bakar (daging bahagian bahu yang dimasak dengan cara ‘membakar’)

Penerangan : مـَــشـْــو ِيـَّـةً adalah sifat bagi كـَــتـِــفـًا

Oleh yang demikian الـْـكـَــتـِــفُ adalah isim mu’annath kerana sekiranya كـَــتـِــفـًا adalah isim muzakkar maka sifat baginya adalah مـَــشـْــو ِيٌّ bukan مـَــشـْــو ِيـَّـةً

~harap-harap anda tidak pening dengan penerangan saya ini~

3. TASGHIR. Huruf ta marbutah (ة) dikembalikan kepada isim itu ketika ditasghirkan.

Apa itu tasghir? Tasghir maknanya pengurangan, pengecilan, the diminutive pattern

Contoh : كـَـتــِـفٌ : bahu , كـُــتـَــيـْــفـَــةٌ : bahu yang kecil

يـَــدٌ : tangan , يـُــدَيــة : tangan yang kecil

هـِــرٌّ : kucing , هـُــرَيـْــرَةٌ : kucing yang kecil
(أ َبـُــو هـُــرَيـْــرَة (Abdurrahman bin Shacher) : gelaran bagi seorang sahabat r.a yang amat suka dengan kucing hinggakan dalam lengan bajunya pun ada kucing)


Jawapan teka-teki :
Soalannya

 غـَـلاَّيـَـة

Mari kita belek-belek kamus, cari makna cerek dalam Bahasa Arab:

1. KAMUS ADIK susunan Abu ‘Amiir ‘Izzat. 2000. Terengganu: Pustaka Darul Iman m.s 22
إِبْرِيقٌ كَهْرَبَائِيٌّ (cerek elektrik, electrical kettle)

2. KAMUS BERGAMBAR susunan Humaira dan Fadhilatul Akhtar. 2002. Kuala Lumpur: Penerbitan Fargoes Sdn. Bhd. m.s 22
إِبْرِيقٌ كَهْرَبَائِيٌّ (cerek elektrik, electrical kettle)

3. KAMUS BERGAMBAR susunan Othman Puteh, Talib Abdullah, L.Shirley. 2007. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. m.s 20
غـَــلاَّيـَـةٌ كـَــهـْــرَبـَــائـِــيـَّــةٌ (cerek elektrik, electrical kettle)

4.

إ ِبـْـر ِيـْــقٌ (cerek, teko, kettle, teapot)
غـَــلاَّيـَـةٌ (cerek, boiler, kettle,مِرْجَلٌ)
إِبْرِيقٌ كَهْرَبَائِيٌّ (cerek elektrik, electrical kettle)
مِحَمٌّ (kendi, cerek, boiler, kettle, إ ِبـْـر ِيـْــقٌ)


5.
محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر

m.s ٣
إ ِبـْـر ِيـْــقٌ (Jenis kendi daripada tembikar atau tembaga)
إ ِبـْـر ِيـْــقُ الـْــقـَــهـْـوَةِ (teko air kopi)
إ ِبـْـر ِيـْــقُ الشـَّــاي (teko air teh)

m.s ٦٧
غـَــلاَّ يـَــةٌ (bekas mendidihkan air)

Soalan teka-teki:
Ali anak Pak Kudus,
suka main getah,
ditetak tidak putus,
dipotong tidak patah.

Jawapannya

Rujukan:
1. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمهما الله شرح ابن عقيل على اللالفية سنقافوره وفينغ مكــــتبة ومطبعة سليمان مرعى . موك سورت: ١٦٩
2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
3.
4. KAMUS ADIK. Abu ‘Amiir ‘Izzat. 2000. Terengganu: Pustaka Darul Iman m.s 22
5.KAMUS BERGAMBAR. Humaira dan Fadhilatul Akhtar. 2002. Kuala Lumpur: Penerbitan Fargoes Sdn. Bhd. m.s 22
6.KAMUS BERGAMBAR. Othman Puteh, Talib Abdullah, L.Shirley. 2007. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. m.s 20

Scroll to Top