kamus bahasa arab komunikasi

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: مـِــن َ الأفـْــضـَــلِ : lebih baik : better

مـِــن َ الأفـْــضـَــلِ : lebih baik : better

(Situasi 1: Hendak Beli Kereta)

* أ ر ِيـْــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِى سـَـيـَّــارَة ً كـَــبـِــيـْــرَةً

* Saya hendak beli kereta besar.

أ ر ِيـْــدُ : Saya hendak (أ kembali kepada dhamir أنا = saya)

أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menghubungkan antara أ ر ِيـْــدُ dan أ َشـْــتـَــر ِى)

أ َشـْــتـَــر ِى : saya beli (أ kembali kepada dhamir أنا = saya)

سـَـيـَّــارَة : kereta

كـَــبـِــيـْــرَةً : besar

# مـِــن َ الأفـْــضـَــل ِ أ َنْ تـَــشـْــتـَــر ِيَ / تـَــشـْــتـَــر ِيْ سـَـيـَّــارَةً رَخـِــيـْــصـَــةً

# Lebih baik awak beli kereta murah.

مـِــن َ الأفـْــضـَــلِ : Lebih baik

أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menghubungkan antara مـِــن َ الأفـْــضـَــلِ dan تـَــشـْــتـَــر ِيَ / تـَــشـْــتـَــر ِيْ)

تـَــشـْــتـَــر ِيَ : awak (L) beli

تـَــشـْــتـَــر ِيْ : awak (P) beli

سـَـيـَّــارَة : kereta

رَخـِــيـْــصـَــةً : murah

* لـِــمـَــاذ َا؟

* Kenapa?

# سـِــعْـرُ الـْــبـِــنـْــز ِيـْــن ِ قـَــدِ ارْتـَــفـَــعَ

# Harga petrol sudah naik.

سـِــعْـرُ : harga

الـْــبـِــنـْــز ِيـْــن : petrol

قـَــدْ : sudah

ارْتـَــفـَــعَ : naik


PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ ر ِيـْــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِى سـَـيـَّــارَة ً كـَــبـِــيـْــرَةً

* Saya hendak beli kereta besar.

# مـِــن َ الأفـْــضـَــل ِ أ َنْ تـَــشـْــتـَــر ِيَ سـَـيـَّــارَةً رَخـِــيـْــصـَــةً

# Lebih baik awak beli kereta murah.

* لـِــمـَــاذ َا؟

* Kenapa?

# سـِــعْـرُ الـْــبـِــنـْــز ِيـْــن ِ قـَــدِ ارْتـَــفـَــعَ

# Harga petrol sudah naik.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ ر ِيـْــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِى سـَـيـَّــارَة ً كـَــبـِــيـْــرَةً

* Saya hendak beli kereta besar.

# مـِــن َ الأفـْــضـَــل ِ أ َنْ تـَــشـْــتـَــر ِيْ سـَـيـَّــارَةً رَخـِــيـْــصـَــةً

# Lebih baik awak beli kereta murah.

* لـِــمـَــاذ َا؟

* Kenapa?

# سـِــعْـرُ الـْــبـِــنـْــز ِيـْــن ِ قـَــدِ ارْتـَــفـَــعَ

# Harga petrol sudah naik.

———————————————————————————————————————————-

(Situasi 2: Menunaikan Fardhu Haji)

* سـَــأ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى الـْــحـَــجِّ هـَـٰـذِهِ السـَّــنـَــةَ. هـَــلْ تـَــذ ْهـَــبُ / تـَــذ ْهـَــبـِــيـْــن َ مـَــعـِــى؟

* Saya akan pergi haji tahun ini. Adakah awak hendak pergi bersama saya?

سـَــا َذ ْهـَــبُ : Saya akan pergi

~(سـَـ : akan, أ َذ ْهـَــبُ : saya pergi)~

إ ِلـَــى : ke

الـْــحـَــجِّ : haji

هـَـٰـذِهِ : ini

السـَّــنـَــةَ : tahun

هـَــلْ : Adakah

تـَــذ ْهـَــبُ : awak (L) pergi

تـَــذ ْهـَـبـِــيـْــنَ : awak (P) pergi

مـَــعـِــى : bersama saya

~(مـَــعَ :bersama, ى : saya)

# لاَ، سـَــأ َذ ْهـَــبُ بـَــعـْــدَ الـتـَّـــقـَــاعـُــدِ

# Tidak, saya akan pergi selepas pencen.

لاَ : Tidak

سـَــأ َذ ْهـَــبُ : saya akan pergi

~(سَ : akan, أ َذ ْهـَــبُ : saya pergi)~

بـَــعـْــدَ : selepas

الـتـَّــقــَــاعـُــدِ : pencen

* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـَــذ ْ هـَــبَ / تـَــذ ْ هـَــبـِــى الآن َ. لاَ أ َحـَــدَ يـَــعـْــلـَــمُ مـَــتـَــى يـَـمـُــوتُ

* Lebih baik awak pergi sekarang. Tiada siapa tahu bila mati.

مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل : Lebih baik

أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menghubungkan antara مـِــن َ الأفـْــضـَــلِ dan تـَــذ ْ هـَــبَ / تـَــذ ْ هـَــبـِــى

تـَــذ ْهـَــبَ : awak (L) pergi

تـَــذ ْهـَـبـِــى : awak (P) pergi

الآن : sekarang.

لاَ : Tidak, tiada

أ َحـَــدَ : seorang, siapa

يـَــعـْــلـَــمُ : dia tahu

مـَــتـَــى : bila

يـَـمـُــوتُ : dia mati

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* سـَــا َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى الـْــحـَــجِّ هـَـٰـذِهِ السـَّــنـَــةَ. هـَــلْ تـَــذ ْهـَــبُ مـَــعـِــى؟

* Saya akan pergi haji tahun ini. Adakah awak hendak pergi bersama saya?

# لاَ، أ َذ ْهـَــبُ بـَــعـْــدَ الـتـَّـــقـَــاعـُــدِ

# Tidak, saya akan pergi selepas pencen.

* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـَــذ ْ هـَــبَ الآن َ. لاَ أ َحـَــدَ يـَــعـْــلـَــمُ مـَــتـَــى يـَـمـُــوتُ

* Lebih baik awak pergi sekarang. Tiada siapa tahu bila mati.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* سـَــا َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى الـْــحـَــجِّ هـَـٰـذِهِ السـَّــنـَــةَ. هـَــلْ تـَــذ ْهـَــبـِــيـْــن َ مـَــعـِــى؟

* Saya akan pergi haji tahun ini. Adakah awak hendak pergi bersama saya?

# لاَ، أ َذ ْهـَــبُ بـَــعـْــدَ الـتـَّــقـَــاعـُــدِ

# Tidak, saya akan pergi selepas pencen.

* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـَــذ ْ هـَــبـِــى الآن َ. لاَ أ َحـَــدَ يـَــعـْــلـَــمُ مـَــتـَــى يـَـمـُــوتُ

* Lebih baik awak pergi sekarang. Tiada siapa tahu bila mati.

——————————————————————————————————————————–

(Situasi 3: Aktiviti Selepas Tamat Semester)

* مـَــتـَــى تـَـتـَــخـَــرََّجُ / تـَـتـَــخـَــرََّجـِــيـْــن َ ؟

* Bila awak akan habis belajar (graduate)?

مـَــتـَــى : Bila

تـَـتـَــخـَــرََّجُ : awak (L) habis belajar?

تـَـتـَــخـَــرََّجـِــيـْــن : awak (P) habis belajar?

# هـَـٰـذ َا الـْــفـَــصـْـلَ

# Semester ini.

هـَـٰـذ َا : ini

الـْــفـَــصـْـلَ : semester

* مـَــاذ َا سـَـتـَــفـْــعَــلُ / سـَــتـَــفـْــعـَــلـِــيـْــن َ بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِـكَ ؟

* Apa awak akan buat selepas ini?

مـَــاذ َا : Apa

سـَـتـَــفـْــعَــلُ : awak (L) akan buat

~(سَ : akan, تـَــفـْــعَــلُ : awak (L) buat)~

سـَــتـَــفـْــعـَــلـِــيـْــن : awak (P) akan buat

~(سَ : akan, تـَــفـْــعَــلـِــيـْــنَ : awak (P) buat)~

بـَــعـْــدَ : selepas

ذ َ ٰ لـِـكَ : ini (itu)

# سـَــأ َبـْــحـَــث ُ عـَــن ْ عـَــمـَــلٍ

# Saya akan mencari kerja.

سـَــأ َبـْــحـَــثُ عـَــنْ : Saya akan mencari

~(سَ : akan, أ َبـْــحـَــثُ عـَــنْ : saya mencari)~

عـَــمـَــلٍ : kerja

* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـُــوَاصـِــلَ / تـُــوَاصـِــلـِــى دِرَاسـَــتـَـكَ / دِرَاسـَــتـَـكِ

* Lebih baik awak sambung pelajaran awak.

مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل : Lebih baik

أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menghubungkan antara مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل dan تـُــوَاصـِــلَ/ تـُــوَاصـِــلـِــى)

تـُــوَاصـِــلَ : awak (L) sambung

تـُــوَاصـِــلـِــى : awak (P) sambung

دِرَاسـَــتـَـكَ : pelajaran awak (L)

~(دِرَاسـَــةَ : pelajaran, كَ : awak (L))~

دِرَاسـَــتـَـكِ : pelajaran awak (P)

~(دِرَاسـَــةَ : pelajaran, كِ : awak (P))~

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* مـَــتـَــى تـَـتـَــخـَــرََّجُ ؟

* Bila awak akan habis belajar?

# هـَـٰـذ َا الـْــفـَــصـْـلَ

# Semester ini.

* مـَــاذ َا سـَـتـَــفـْــعَــلُ بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِـكَ ؟

* Apa awak akan buat selepas ini?

# سـَــأ َبـْــحـَــث ُ عـَــن ْ عـَــمـَــلٍ

# Saya akan mencari kerja.

* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـُــوَاصـِــلَ دِرَاسـَــتـَـكَ

* Lebih baik awak sambung pelajaran awak.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* مـَــتـَــى تـَـتـَــخـَــرََّجـِــيـْــن َ ؟

* Bila awak akan habis belajar?

# هـَـٰـذ َا الـْــفـَــصـْـلَ

# Semester ini.

* مـَــاذ َا سـَــتـَــفـْــعـَــلـِــيـْــن َ بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِـكَ ؟

* Apa awak akan buat selepas ini?

# سـَــأ َبـْــحـَــث ُ عـَــن ْ عـَــمـَــلٍ

# Saya akan mencari kerja.

* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـُــوَاصـِــلـِــى دِرَاسـَــتـَـكِ

* Lebih baik awak sambung pelajaran awak

——————————————————————————————————————————-

(Situasi 4: Trafik Jam)

* هـَــل ِ الـطـَّــر ِيـْــق ُ مـُـز ْدَحـِــمٌ؟

* Adakah jalan sesak / jam?

هـَــلْ : Adakah

الـطـَّــر ِيـْــق : jalan

مـُـز ْدَحـِــمٌ : sesak / jam

# نـَــعـَــمْ، مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ لاَ تـَـخـْــرُجَ / تـَــخْـرُجـِــى الآنَ

# Ye, lebih baik jangan keluar sekarang.

نـَــعـَــمْ : ye,

مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل : Lebih baik

أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menghubungkan antara مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل dan لاَ تـَـخـْــرُجَ / تـَــخْـرُجـِــى)

لاَ : jangan

تـَـخـْــرُجَ : awak (L) keluar

تـَــخْـرُجـِــى : awak (P)keluar

الآنَ : sekarang

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* هـَــل ِ الـطـَّــر ِيـْــق ُ مـُـز ْدَحـِــمٌ؟

* Adakah jalan sesak / jam?

# نـَــعـَــمْ، مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ لاَ تـَـخـْــرُجَ الآنَ

# Ye, lebih baik jangan keluar sekarang.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* هـَــل ِ الـطـَّــر ِيـْــق ُ مـُـز ْدَحـِــمٌ؟

* Adakah jalan sesak / jam?

# نـَــعـَــمْ، مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ لاَ تـَــخْـرُجـِــى الآنَ

# Ye, lebih baik jangan keluar sekarang.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

http://www.ikimfm.my/ikimfm/

Sebahagian nota asal:

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi ربـَّما Maybe, Perhaps, Bila Hendak Balik?

(Situasi: Bila Hendak Balik?)

* مـَــتـَــى تـَــعـُــودُ / تـَــعـُــودِيـْــنَ* Bila awak nak balik?مـَــتـَــى : Bila

تـَــعـُــودُ : awak balik? (L)

تـَــعـُــودِيـْــنَ : awak balik? (P)

# رُبـَّـمـَـاأ َعـُــوْدُ مـُــتـَــأ َخـِّــرًا

# Barangkali saya balik lewat.

رُبـَّـمـَـا : Barangkali

أ َعـُــوْدُ : saya balik (L/P sama saja)

مـُــتـَــأ َخـِّــرًا : lewat.

* لـِــمـَــاذ َا؟

* Kenapa?

# سـَــأ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى الـْـمـَـطـَـار ِ لاِسـْــتـِـقـْــبـَــال ِ أ َحـَــدِ الـضـُّــيـُــوفِ

# Saya akan pergi ke lapangan terbang untuk menyambut seorang tetamu.

سـَــأ َذ ْهـَــبُ : Saya akan pergi

~(سـَـ : akan, أ َذ ْهـَــبُ : saya pergi)~

إ ِلـَــى : ke

الـْـمـَـطـَـار : lapangan terbang

لاِسـْــتـِـقـْــبـَــال : untuk menyambut

~(لِ : untuk, اسـْــتـِـقـْــبـَــال : menyambut)~

أ َحـَــدِ : (salah) seorang

الـضـُّــيـُــوفِ : tetamu-tetamu – plural / جمع (seorang tetamu – الضـَّيـْف)

 

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* مـَــتـَــى تـَــعـُــودَُ؟

* Bila awak nak balik?

# رُبـَّـمـَـاأ َعـُــوْدُ مـُــتـَــأ َخـِّــرًا

# Barangkali saya balik lewat.

* لـِــمـَــاذ َا؟

* Kenapa?

# سـَــأ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى الـْـمـَـطـَـار ِ لاِسـْــتـِـقـْــبـَــال ِ أ َحـَــدِ الـضـُّــيـُــوفِ

# Saya akan ke lapangan terbang untuk menyambut seorang tetamu.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* مـَــتـَــى تـَــعـُــودِيـْــنَ؟

* Bila awak nak balik?

# رُبـَّـمـَـاأ َعـُــوْدُ مـُــتـَــأ َخـِّــرًا

# Barangkali saya balik lewat.

* لـِــمـَــاذ َا؟

* Kenapa?

# سـَــأ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى الـْـمـَـطـَـار ِ لاِسـْــتـِـقـْــبـَــال ِ أ َحـَــدِ الـضـُّــيـُــوفِ

# Saya akan ke lapangan terbang untuk menyambut seorang tetamu.

 

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim) http://www.ikimfm.my/ikimfm

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, 2 Sahabat Hendak Belajar Bahasa Arab

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Dengan Mudah

(Situasi: 2 Sahabat hendak belajar Bahasa Arab)

* الـلـّـُُـغـّـَــة ُ الـْـعَــرَبـِـيـَّـَـة ُ صـَــعـْـبـَـة
* Bahasa Arab susah.

الـلـُّــغـَّــة : Bahasa
الـْـعَــرَبـِـيـَّـة : Arab
صـَــعـْـبـَـةٌ : susah

# كـُـلُّ اللـُّــغـَـــاتِ صـَــعـْـبـَـةٌ
# Semua bahasa susah.

كـُـلُّ : Semua

اللـُّــغـَـــاتِ : bahasa (bahasa-bahasa)- plural / jamak / جمع
(الـلـُّــغـَّــة) : bahasa – singular / mufrad / مفرد
Dalam Bahasa Melayu pula cukup disebut ‘semua bahasa’ atau ‘bahasa-bahasa’ bukan ‘semua bahasa-bahasa’

صـَــعـْـبـَـةٌ : susah

* كـَــيـْـف َ أ َتـَــعـَـلـَّـمُ الـْــعـَـرَبـِــيـَّــةَ؟
* Bagaimana saya nak belajar Bahasa Arab?

كـَــيـْـف : Bagaimana
أ َتـَــعـَـلـَّـمُ : saya nak belajar (saya belajar)
الـْــعـَـرَبـِــيـَّــةَ؟ : Bahasa Arab? (الـلـُّــغـَّــة ُ الـْـعَــرَبـِـيـَّـة)

# مـَــار ِسـْــهـَــا / مـَــار ِسـِــيـْـهـَــا بـِـاسـْــتـِـمـْـرَار ٍ وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمُــهـَــا / وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمـِيـْـنـَــهـَــا بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
# Praktikkanlah ia selalu, dan awak akan mempelajarinya dengan mudah.

مـَــار ِسـْــهـَــا : Praktikkanlah ia
(مـَــار ِسـْ : Praktikkanlah (L), هـَــا : ia – B.Arab)

مـَــار ِسـِــيـْـهـَــا : Praktikkanlah ia
(مـَــار ِسـِــيـْـ : Praktikkanlah (P), هـَــا : ia – B.Arab)

بـِـاسـْــتـِـمـْـرَار : selalu / sentiasa

وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمُــهـَــا : dan awak akan mempelajarinya (L)
~ (وَ : dan, سـَــ : akan, تـَتـَـعَــلـَّــمُــ : awak (L) mempelajari, هـَــا : nya)~

وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمـِيـْـنـَــهـَــا : dan awak akan mempelajarinya (P)
~ (وَ : dan, سـَــ : akan, تـَتـَـعَــلـَّــمِــيـْـنَ : awak (P) mempelajari, هـَــا : nya)~

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ : dengan mudah
(بـِــ : dengan, سـُــهـُــوْلـَــةٍ : mudah)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* الـلـُّــغـَّــة ُ الـْـعَــرَبـِـيـَّـة صـَــعـْـبـَـةٌ
* Bahasa Arab susah.

# كـُـلُّ اللـُّــغـَـــاتِ صـَــعـْـبـَـةٌ
# Semua bahasa susah.

* كـَــيـْـف َ أ َتـَــعـَـلـَّـمُ الـْــعـَـرَبـِــيـَّــةَ؟
* Bagaimana saya nak belajar Bahasa Arab?

# مـَــار ِسـْــهـَــا بـِـاسـْــتـِـمـْـرَار ٍ وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمُــهـَــا بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
# Praktikkanlah ia selalu, dan awak akan mempelajarinya dengan mudah.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* الـلـُّــغـَّــة ُ الـْـعَــرَبـِـيـَّـة صـَــعـْـبـَـةٌ
* Bahasa Arab susah.

# كـُـلُّ اللـُّــغـَـــاتِ صـَــعـْـبـَـةٌ
# Semua bahasa susah.

* كـَــيـْـف َ أ َتـَــعـَـلـَّـمُ الـْــعـَـرَبـِــيـَّــةَ؟
* Bagaimana saya nak belajar Bahasa Arab?

# مـَــار ِسِــيـْـهـَــا بـِـاسـْــتـِـمـْـرَار ٍ وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمـِيـْـنـَــهـَــا بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
# Praktikkanlah ia selalu, dan awak akan mempelajarinya dengan mudah.


Rujukan :

هَيَّا بِالـْعَرَبـِـيَّـةِ
Radio IKIM.FM. (Ustaz Dr. Majdi Hj. Ibrahim)
Smiley: smiley central

 

 

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi كل شيء Everything, Suami Isteri Menunggu Tetamu

كُلُّ شَيْءٍ : Everything / Kesemuanya

(Situasi: Suami Isteri Menunggu Tetamu)

* مَتـَى يَحْضُـرُ الضّـُـيُوفُ؟
* Bila tetamu-tetamu akan sampai?

مَتـَى : bila
يَحْضُـرُ : akan sampai?/ akan hadir?
الضـّـُـيُوفُ؟ : tetamu-tetamu

# بَـعْــدَ قَـَـلِــيلٍ
# Sekejap lagi.
بَـعْــدَ قَـَلِـيلٍ : selepas sedikit, tetapi jangan diterjemahkan demikian kerana ianya package dan makna yang lebih sesuai adalah ‘sekejap lagi’

* هَـــلْ طَـعَامٌ جَاهِــزٌ؟
* Adakah makanan sudah siap?
هَـــلْ : Adakah
طَـعَامٌ : makanan
جَاهِــزٌ : sudah siap

# نـَـعَــمْ،
كـُــلّ ُ شَــيْءٍ جَـاهِــزٌ

# Ya, semuanya sudah siap.
نـَعَــمْ
:
Ya
كـُــلُّ شَــيْءٍ : semuanya
جَـاهِــزٌ : sudah siap.

* تـَـعَـالَ / تـَـعَـالِى نـَـنـْـتـَــظِــرُ فِى الـدَّاخِلِِِ
* Datanglah wahai suamiku / isteriku, kita tunggu di dalam.
تـَـعَـالَ: Datanglah / Ke mari wahai suamiku
تـَـعـَالِى : Datanglah / Ke mari wahai isteriku
نـَـنـْـتـَــظِــرُ : kita tunggu
فِى : di
الـدَّاخِلِ : dalam.

 

JIKA ISTERI MENYOAL SUAMINYA:

* مَتـَى يَحْضُـرُ الضّـُـيُوفُ؟
* Bila tetamu-tetamu akan sampai?

# بَـعْــدَ قــَـلِــيلٍ
# Sekejap lagi.

* هَـــلْ طَـعَامٌ جَاهِــزٌ؟
* Adakah makanan sudah siap?

# نـَـعَــمْ، كـُــلّ ُ شَــيْءٍ جَـاهِــزٌ

# Ya, semuanya sudah siap.

* تـَـعَـالَ نـَـنـْـتـَــظِــرُ فِى الـدَّاخِل
* Datanglah wahai suamiku, kita tunggu di dalam.

JIKA SUAMI MENYOAL ISTERINYA:

* مَتـَى يَحْضُـرُ الضُّـيُوفُ؟
* Bila tetamu-tetamu akan sampai?

# بَـعْــدَ قَـَـلِــيلٍ
# Sekejap lagi.

* هَـــلْ طَـعَامٌ جَاهِــزٌ؟
* Adakah makanan sudah siap?

# نـَـعَــمْ، كـُــلّ ُ شَــيْءٍ جَـاهِــزٌ
# Ya, semuanya sudah siap.

* تـَـعَـالـِـى نـَـنـْـتـَــظِــرُ فِى الـدَّاخِلِ
* Datanglah wahai isteriku, kita tunggu di dalam.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: أي شئ Anything, Lapar Sangat – Starving


****************************

(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ– ayyu, ayya, ayyi ) – baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)

شـَــىْءٍ– syai’in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍadalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat – mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)
****************************
(Situasi 1: * Lapar Sangat – Starving)

* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

اد ماكنن درومه؟
Ada makanan di rumah?
Is there anything to eat at home?

هـَــلْ: Adakah
يـُــوجـَــدُ : wujud, ada
طـَــعـَــامٌ : makanan
فـِــى: di
الـْــبـَــيـْــتِ؟ : rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ / تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

هندق ماكن اڤ؟
Hendak makan apa?
What do you want?

مـَــاذ َا
: apa, apakah
تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيـْــدِيــنَ : awak (P) hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
تـَــأ ْكـُــلَ : awak (L) makan
تـَــأ ْكـُــلـِــى : awak (P) makan

* أيّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ / جـَــائـِــعـَــة !ٌجـِــدّ ًا

اڤ٢، ساي لاڤر ساڠت
Apa-apa, saya lapar sangat!
Anything. I’m so hungry

أيّ َ شـَــىْءٍ: apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
أ َنـَــا: saya
جـَــائـِــعٌ : lapar (L)
جـَــائـِــعـَــة: lapar (P)
جـِــدّ ًا: sangat

# تـَــعـَــالَ / تـَــعـَــالـِـىْ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

ماريله، ماكنن سوده سياڤ
Marilah, makanan sudah siap.
Come, let’s eat

تـَــعـَــالَ: marilah (L)
تـَــعـَــالـِــىْ : marilah (P)
الطـَّــعـَــامُ : makanan
جـَــاهـِــزٌ : sudah siap

PERBUALAN SESAMA LELAKI

* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟
Hal yuujadu to’aamun fi al-baiti (al-bait)?
اد ماكنن درومه؟
Ada makanan di rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ؟
Maaza turiidu an ta’kula (ta’kul)?
هندق ماكن اڤ؟
Hendak makan apa?

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ جـِــدّ ًا
Ayya syai’in, ana ja’i’un jiddan
اڤ٢، ساي لاڤر ساڠت
Apa-apa, saya lapar sangat!

# تـَــعـَــالَ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

Ta’aala, al-to’aamu jaahizun (jaahiz)
ماريله، ماكنن سوده سياڤ
Marilah, makanan sudah siap.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN

* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟
Hal yuujadu to’aamun fi al-baiti (al-bait)?
اد ماكنن درومه؟
Ada makanan di rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

Maaza turiidiina an ta’kuli (ta’kuli)?
هندق ماكن اڤ؟
Hendak makan apa?

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعَة ٌ جـِــدّ ًا
Ayya syai’in, ana ja’i’atun jiddan
اڤ٢، ساي لاڤر ساڠت
Apa-apa, saya lapar sangat!

# تـَــعـَــالـِـىْ الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ
Ta’aalii, al-to’aamu jaahizun (jaahiz)
ماريله، ماكنن سوده سياڤ
Marilah, makanan sudah siap.

Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

English Translator: Teacher Nash,

Smiley: www.SmileyCentral.com and Plugin wp-Monalisa.

Scroll to Top