learn arabic online

صرف/SARAF/SORF:WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. أ َفـْـعـَـلَ يُفـْـعـِــلُ إ ِفـْـعـَــالٌ

Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kita bersua lagi dalam pelajaran Sorf. Perbincangan sebelum ini telah menyentuh dua daripada tiga wazan / bab Feel Maziidus Sulaasi (Thulathi) Biharf.
مـَـز ِيدُ الثـّـُـلاَثِى بـِـحَـرْفٍ
(3 huruf asal + 1 huruf tambahan )

Pelajaran berikutnya nanti;
* Feel Maziidus Sulaasi (Thulathi) Biharfain.
مـَـز ِيدُ الثـّـُـلاَثِى بـِـحَـرْفـَــيْـن
(3 huruf asal + 2 huruf tambahan)

* Feel Maziidus Sulaasi (Thulathi) Bi salaasati (thalaathati) ahruf.
مـَـز ِيدُ الثـّـُـلاَثِى بـِثـَـلاَثـَـةِ أ َحـْـرُفٍ
(3 huruf asal + 3 huruf tambahan)

Sila lihat diagram di bawah ini;

Thulathi mazid
Wazan Thulathi Mazid

Wazan yang telah kita pelajari ialah;

dan

Pada hari ini kita telusuri pula apakah peranan yang dimainkan oleh wazan terakhir ini;

Lapangkan fikiran anda dan tenang-tenang saja kerana wazan ini tidak banyak digunakan berbanding dua wazan sebelumnya. Sebab itulah ianya yang terakhir saya terangkan.
Hai, pening kepala saya nak menyusun ayat nih! Jadi kenalah saya mengarang sambil membayangkan sedewan pelajar sedang khusyuk di hadapan saya……. Dan saya sedang membuat presentation yang bertajuk ‘AF’ALA’……… adio la mak….. syoknya berangan………

Kita lihat tiga contoh ayat berikut dan kemudian anda buatlah kesimpulan sendiri ye!

Peranan wazan / bab / timbangan ini ialah;

1. Kata kerja aktif tak transitif menjadi kata kerja aktif transitif.

Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sesudahnya.

Dalam bahasa Arab, istilahnya ialah feel ‘Lazim’ (اللازم)

Contoh;
جـَـلـَـسَ – jalasa – duduk
حـَـسـُـنَ – hasuna – baik

*** 2 contoh di atas adalah ‘Feel Sulasi (Thulathi) Mujarrod’. Th= ث

Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang perlu berjumpa dengan objek (kata nama) secara terus untuk melengkapkan maksudnya.

Dalam bahasa Arab, istilahnya ialah feel ‘Muta’addi’ (المُـتعَـدِّى)

Contoh;
أ َجـْـلـَـسَ – ajlasa – mendudukkan
أ َحـْـسـَـنَ – ahsana – memperbaiki

*** 2 contoh di atas adalah ‘Feel Sulasi (Thulathi) Mazid / Maziidus Sulaasi bi Harf’.

Feel ini telah diubah daripada feel جـَـلـَـسَ dan حـَـسـُـنَ yang telah diubah mengikut wazan ini.

Contoh ayat;

1(a) جـَــلـَــسـْــتُ فـِـى الصـّـَـفِّ الأ َوّ َل ِ، وَأ َجـْـلـَـسـْـتُ الطـِّــفـْـلَ بـِــجـَــانـِــبـِــى

Maknanya: Saya telah duduk di barisan pertama, dan saya telah mendudukkan kanak-kanak lelaki di sebelah saya.
I sat in the first row and I seated the child by my side.

Perincian:
جـَــلـَــسـْــتُ : Saya telah duduk
( جـَــلـَــسـْـ : telah duduk, تُ : saya)
فـِـى : di
الصـّـَـفِّ : barisan
الأ َوّ َل : pertama, yang pertama
وَأ َجـْـلـَـسـْـتُ : dan saya telah mendudukkan
( وَ : dan, أ َجـْـلـَـسـْـ : telah mendudukkan, تُ : saya)
الطـِّــفـْـلَ : kanak-kanak lelaki, (seorang)
بـِــجـَــانـِــبـِــى : di sebelah saya.
( بـِــ : dengan, جـَــانـِــبـِ : sebelah, ـى : saya)

Sedikit penerangan:

جـَـلـَـسَ – dia telah duduk
جـَـلـَــسـْــتُ – saya telah duduk
* Kata kerja aktif tak transitif ( اللازم)

أ َجـْــلـَــسَ – dia telah mendudukkan
أ َجـْــلـَــسـْــتُ – saya telah mendudukkan
* Kata kerja aktif transitif ( المتعدى)

***
i. Sila lihat perubahan makna pada perkataan asal جـَـلـَـسَ setelah menjadi أ َجـْــلـَــسَ
ii. جـَـلـَـسَ atau أ َجـْــلـَــسَ berubah menjadi جـَــلـَــسـْــتُ atau أ َجـْـلـَـسـْـتُ kerana perubahan dalam ‘tasrif’ atau kata ganti nama diri orang. Penerangannya sila rujuk sini .

1(b) أ َحـْــسـَــنَ الصـّـَــانـِــعُ عـَــمـَــلـَــهُ

Maknanya: Pengilang itu memperelokkan pekerjaannya.
That company has improved it’s productivity.

Perincian:
أ َحـْــسـَــنَ : memperelokkan
الصـّـَــانـِــعُ : pengilang
عـَــمـَــلـَــهُ : pekerjaannya
( عـَــمـَــلـَـ : kerja, work, job, duty, productivity هُ : nya)

2. Kata kerja aktif transitif menjadi kata kerja aktif ‘double’ transitif.
‘double transitif’ = saya pinjam istilah bahasa Inggeris.

Contoh;
سـَــمـِــعَ : dia telah mendengar, he listenad.

Menjadi;
أ َسـْــمـَــعَ : dia telah memperdengarkan, he made somebody listen.

Contoh ayat; سـَــمـِــعَ الـْــمـُــدَرّ ِسُ الـْــقـُــرْءَانَ

Maknanya: Guru telah mendengar (bacaan) al-Qur’an.
The teacher listened to the Qur’an.

Perincian:
سـَــمـِــعَ : telah mendengar
الـْــمـُــدَرّ ِسُ : guru
الـْــقـُــرْءَانَ : al-Qur’an

Contoh perubahan perkataan: أ َسـمَعَ الطـّـُـلاّ َبُ الـْــمـُدَرّ ِسَ الـْـقـُـرْءَانَ

Maknanya: Murid-murid itu memperdengarkan (bacaan) al-Qur’an kepada guru.
The students read out Qur’an to the teacher.

Perincian:
أ َسـمَعَ : memperdengarkan
الطـّـُـلاّ َبُ : Murid-murid itu
الـْــمـُدَرّ ِسَ : guru
الـْـقـُـرْءَانَ : al-Qur’an

Sedikit penerangan:

سـَــمـِــعَ : dia telah mendengar, he listenad.
* Kata kerja aktif transitif ( المتعدى)

Menjadi;
أ َسـْــمـَــعَ : dia telah memperdengarkan, he made somebody listen.
* Kata kerja aktif ‘double transitif’.

***
i. Sila lihat perubahan makna pada perkataan asal سـَــمـِــعَ setelah menjadi أ َسـْــمـَــعَ.
ii. أ َسـْــمـَــعَ – Feel ini untuk mufrad (seorang, هـُـوَ), sedangkan pelakunya (الطـّـُـلاّ َبُ) adalah jamak (ramai, هـُـمْ). Ianya dibolehkan bagi jumlah fe’liah (جملة فعلية, ayat yang dimulai dengan kalimah (perkataan) feel)

Berikut adalah kesimpulan contoh perubahan feel yang telah kita pelajari bersama:

Kesimpulan
Kesimpulan

Tajuk berkaitan:

1. فـَــاعَـلَ يُـفـَـاعـِـلُ وَمُـفـَـاعـَـلـَـة ٌ وَفـِـعـَـالٌ
2. Contoh-contoh feel thulathi mujarrad.
3. Wazan feel thulathi mujarrad (mengikut yang terbanyak digunakan).
4. Wazan feel thulathi mujarrad.
5. Pendahuluan Ilmu Sorf.
6. Wazan feel ruba’i mujarrad فَـعـْــلـَـلَ يـُــفـَــعـْـلـِـلُ.
7. Contoh soalan latihan wazan feel-feel mujarrad.

Rujukan:
1. Rancangan ‘Durus Arabiah’ Radio Ikim.fm
2. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٧-٨
3. علم صرف دان نحو. ڤيرق: ڤرچيتقن ڤوستاك مودا. موك سورت: ٢٥-٢٨
4. N.A. Salleh. 2009. Cara Mudah Mengenal Pasti Kesalahan Lazim dalam Bahasa Melayu. Selangor Darul Ehsan: Perintis Books Sdn. Bhd.
5. The Ten Measures – Meaning / Perubahan makna kerana perubahan wazan (pdf 1 m.s)
6. Conjugation of the Ten Measures / مشتقات الأوزان العشرة الفعل العربى (pdf 1 m.s)
7. Cikgu B.I
8. e-alqamus
Hingga jumpa lagi ,
mykrk @ http://arabMykrk.com
إ ِلـَـى اللـّـِــقـَــاءِ، مـَـعَ السـَّــلاَمَـةِ

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : السـَّـكـَـنُ : Tempat Tinggal (2)


* هـَــلْ لاَ تـَــزَالُ تـُــقـِــيـْــمُ فـِــى فـِــيـْــتـَــالـِــيـْــڠ جـَـايـَــا يـَــا عـَــبـْــدُ الـْــقـَــادِر ِ؟
Hal laa tazaalu tuqiimu fii Fiitaaling Jaayaa yaa Abdul Qadir?
Apakah awak masih duduk di Petaling Jaya hai Abdul Qadir?

# لاَ، أ َنـَــا الآنَ فـِـى أ ُولـُــو كـَــلـَــڠ
Laa, anal aana fii Ulu Kalang.
Tidak, saya sekarang duduk di Ulu Kelang.

* أ َيـْــنَ تـُــقـِــيـْــمُ فـِــى أ ُولـُــو كـَــلـَــڠ
Aina tuqiimu fii Ulu Kalang?
Di manakah awak duduk di Ulu Kelang?

# أ ُقـِــيـْــمُ فـِــى تـَــامـَــانْ فـَــرْمـَــاتـَـا
Uqiimu fii Taaman Farmaataa.
Saya duduk di Taman Permata.

* هـَــلْ مـَــنـْــز ِلـُـكَ بـَــعـِــيـْــدٌ مـِــنْ مـَــسـْــجـِــدِ ’صـَــابـِــر ِيـْــنَ‘؟
Hal manziluka ba’iidun min Masjidi ‘Soobiriina’?
Apakah rumah awak jauh dari Masjid ‘Sobirin’?

# لاَ، بـَــلْ قـَــر ِيـْــبٌ جـِــدّ ًا، هـُــوَ وَرَاءَهُ
La, bal qoriibun jiddan, hua waroo’ahu.
Tidak, bahkan dekat sangat, iaitu di belakangnya.

* كـَــم ِ الـْــمـَــسـَــافـَــة ُ مـِــنَ الـْــمـَــسـْــجـِــدِ؟
Kamil masaafatu minal masjidi?
Berapakah jaraknya dari masjid?

# مـِــائَــة ٌ وَخـَــمـْــسـُــونَ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا
Mi’atun wa khomsuuna mitran taqriiban.
Lebih kurang 250 meter.

BAHASA URDHU:

1. Aap ka naam kya hey?
Siapa nama awak?
What’s your name?

2. Mera naam Muhammad hey.
Nama saya Muhammad.
My name is Muhammad.

3. Aap ki shaadi ho gay?
Apakah awak sudah berkahwin / bernikah?
Are you married?

Orang-orang yang berbahasa Urdhu ini pada kebiasaannya kalau bersalaman, mereka akan memeluk orang yang disalaminya itu (Rasulullah صلى الله عليه وسلم berbuat demikian kepada para sahabat). Jadi kalau bersalaman dengan mereka, saya seakan dapat merasakan siapakah di antara mereka ini yang sudah berkahwin atau masih bujang lagi. Kalau yang sudah berkahwin, pelukan mereka sangat erat, tetapi yang masih bujang tu pelukan mereka kurang erat. Kenapa? Entah……

Jadi, saya sajalah nak mengusik…… “Aap ki shaadi ho gay”?
Separuh menjerit campur gelak-gelak dia pasti menjawab, “nehiiii!”.
Saya apa lagi, dengan membulatkan mata, “Haaa, nehi he? Hub surat?……”

Lagi dia malu, macam nak disoroknya muka tuh…… “nehiiiii, nehiiiii…..”.
Kawan-kawan dia pulak tumpang semangkuk dok gelakkan sama……

Lepas itu saya cakaplah, “Maaf karna”
Dia pun menjawab, “Koi baat nehi” senyum-senyum sambil golek-golek kepala………

Bagusnya mereka ini ialah tidak mudah berkecil hati. Orang Melayu pula memang banyak kelebihannya. Di antaranya ialah lemah lembut, halus budi bahasa dan senaraikan sendirilah……..
Sebab itulah orang Melayu alhamdulillah boleh diterima hampir di seluruh dunia.
Pergilah ke seluruh dunia untuk menyampaikan risalah Islam.

Hub surat = lawa, kacak.
Maaf karna = minta maaf.
Koi baat nehi = no problem.

Lain-lain Tajuk:
1. Doa ketika ditimpa musibah
2. Dialog Asas: Perkenalan Uthman dengan Umar
3. MUTIARA PARA DA’I : Jika Allah Mahu
4. GALERI: Makanan dan Minuman (الطعام والشراب)
5. RIADHUS SOLIHIN (1) : Niat Ikhlas – Hadith 12
6. MUNTAKHAB AHADITH: BAH. 1 – KALIMAH TOYYIBAH // IMAN – Ayat-ayat Al-Qur’an
7. DIALOG : أوَّلاً : Dulu : First (ii)

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 16-17.
2. Bahasa Urdhu – Nota sahabat dari Indonesia.

Scroll to Top